การพิมพ์ส่วนต่างๆ ของรายงาน<< คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างการพิมพ์ส่วนเนื้อหา >>

ข้อควรทราบ
+ จัดพิมพ์ตามรูปแบบที่กำหนด

+ ใช้ฟอนต์ Angsana New ขนาด 16 ในส่วนของเนื้อหา

+ ใช้ฟอนต์ Angsana New ขนาด 18 ในส่วนของหัวข้อที่อยู่บรรทัด
แรก กึ่งกลางหน้ากระดาษ

+ จัดระเบียบเนื้อหา โดยให้ชิดกั้นขวาด้วย

+ เนื้อหารายงานที่มีศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้พิจารณาว่าคำนั้นมีการแปล
และใช้ในภาษาไทยแล้วหรือไม่ ถ้ามีให้ใช้ภาษาไทยแล้ว วงเล็บภาษา
อังกฤษกำกับในครั้งแรก (ครั้งต่อไปไม่ต้องใส่วงเล็บอีก) แต่ถ้าเป็นศัพท์
เฉพาะที่ไม่มีในภาษาไทยให้ใช้ภาษาอังกฤษ

+ คำใดที่ใช้และรู้จักกันดีในภาษาไทยแล้ว ไม่จำเป็นต้องวงเล็บ
ภาษาอังกฤษ กำกับ

+ ระวังการใช้เครื่องหมายอัญประกาศ (" ") เนื่องจากเครื่องหมาย
ดังกล่าวจะใช้ในการคัดลอกข้อความ ซึ่งต้องมีการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาด้วย

+ ส่วนที่ไม่ใช่หัวข้อ ห้ามทำตัวหนา

+ เริ่มนับหน้าที่ 1 ที่เนื้อหารายงาน โดยใส่เลขหน้าที่มุมบนขวาของหน้ากระดาษ

+ เพิ่มหัวข้อบรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง (ไม่ต้องใส่ตัวเลขกำกับ)
ลงในหน้าสารบัญพร้อมระบุเลขหน้าให้ด้วย


Credit source as labeled

No comments:

Post a Comment