Magazines, Journals, Newspapers & Encyclopedias Type of Information Sources


EMPOWER Module 1 : Magazines, Journals , Newspapers & Encyclopedias
EMPOWER Module 4 : Magazine & Journal (Difference)
วารสารวิชาการ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)
บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง วัสดุสารนิเทศ (มทร.ธัญบุรี)


** สำหรับงานในสัปดาห์นี้ให้นักศึกษาค้นข้อมูลประกอบการ
     ทำโปรเจ็กจากวารสารหรือหนังสือพิมพ์ทั้งในรูปแบบ
     สิ่งพิมพ์หรือบนเว็บไซต์ และพิมพ์รายละเอียด
     บรรณานุกรม (ตามที่ครูได้กำหนดให้ในชั้นเรียน)
     ไว้บนบล็อกนักศึกษา
  

No comments:

Post a Comment