การสอบปลายภาคและส่งโปรเจ็ก


สอบปลายภาควันอังคารที่ 22 พ.ค. 55 ในคาบเรียน

การทำโปรเจ็ก
  1. จำนวนเนื้อหาไม่น้อยกว่า 10 หน้ากระดาษ A4 และจัดพิมพ์ตามรูปแบบที่กำหนด
  2. มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ไม่น้อยกว่า 5 รายการ และเขียนอ้างอิงถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด
  3. จัดพิมพ์ตามรูปแบบที่กำหนด --->> คลิก
  4. เข้าเล่มแบบใช้สันรูด (สันสำเร็จรูป)
  5. ส่งรูปเล่มวันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 55

No comments:

Post a Comment