การสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Databases)


คลิกที่ภาพเพื่ออ่านเพิ่มเติมcredit pic to OUงานมอบหมาย

  1. เลือกสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ทำรายงานจากฐานข้อมูลภาษาไทยและต่างประเทศอย่างละ 1 ฐานฯ
  2. เขียนบรรณานุกรมบทความจากวารสารจำนวน 2 บทความ โดยเลือกจากวารสารที่กำหนดให้ด้านล่าง  

No comments:

Post a Comment