หนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)ในสัปดาห์ก่อนนักศึกษาได้ทราบถึงความหมาย ความสำคัญและประเภทของไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้งาน และการแปลงไฟล์เอกสารให้อยู่ในรูปแบบที่สะดวกในการใช้งานแล้ว  ดังนั้นในสัปดาห์นี้เราจะไปค้นหาเอกสารดังกล่าว โดยใช้เครื่องมือสืบค้นหรือแหล่งข้อมูลที่เรียกว่า  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือ ฐานข้อมูลอ้างอิง  โดยอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
                   1. ฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลในภาษาไทย  ได้แก่
                               1.1 E-Library
                               1.2 มติชนออนไลน์
                               1.3 ฐานข้อมูลของ ThaiLIS
                   2. ฐานข้อมูลต่างประเทศ
                               2.1 ACM Portal
                               2.2 IEEE
                               2.3 HW Wilson
                               2.4 SpringerLink
                               2.5 IR-Web
                               2.6 ABI-Inform / Proquest Dissertations
                               2.7 Netlibrary
                               2.8 ISI Web of knowledge
                               2.9 Science Direct
                               2.10 BioOne
                               2.11 Emerald
                               2.12 SAGE: Reference / Journals
                               2.13 ACS Publication
                               2.14 CRC NetBase
                               2.15 ebrary
                               2.16 Ebsco: Academic search / Education research / Computer
                               2.17 Muse Global
                 (* ยกเว้น Endnote ซึ่งเป็นตัวช่วยจัดการบรรณานุกรมเอกสาร)ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รายละเอียด


NetLibrary : เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดซื้อ 5,962 ชื่อ สามารถสืบค้นได้ที่ http:://www.netlibrary.com


ThaiLIS : เป็นฐานข้อมูลที่จัดทำโดยความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 24 แห่งในประเทศไทย ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) โดยการสนับสนุนของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยข้อมูลรายการบรรณานุกรมของห้องสมุดของมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ จำนวนมากกว่า 3 ล้าน 7 แสนระเบียน จากแหล่งข้อมูลทั่วประเทศ เริ่มให้บริการออนไลน์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ สามารถสืบค้นได้ที่ http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php


ABI/Inform ProQuest : เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านบริหารจัดการไว้มากที่สุด โดยรวบรวมสิ่งพิมพ์มากกว่า 3,500 ชื่อเรื่อง รวมถึงดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์สาขาบริหารจดการที่ให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม มากกว่า 20,000 ชื่อเรื่อง สามารถสืบค้นได้ที่ http://www.proquest.umi.com/login/ipauto


ProQuest Dissertation & Theses - A&I : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากว่า 2.7 ล้านรายการ สามารถสืบค้นได้ที่ http://proquest.umi.com/login/ipauto


SpringerLink : เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ และวารสารฉบับเต็ม สามารถสืบค้นได้ที่ http://www.springerlink.com


ACM Digital Library : เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Associatioื for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่นรายการบรรณานุกรรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 - ปัจจุบัน สามารถสืบค้นได้ที http://portal.acm.org


IEEE Xplore : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูลคือ The Institute of Electrical and Electronics  Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Techonology (IET) ซึ่งประกอบด้วยเอกสารฉบับเต็มทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 1.2 ล้าน จากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ สามารถสืบค้นได้ที่ http://ieeexplore.iee.orgเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป พร้อมการอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จากวารสารมากกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน สามารถสืบค้นได้ที่ http://apps.isiknowledge.com


H.W. Wilson : เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมทุกสาขาวิชา รวบรวมจากวารสารไม่น้อยกว่า 1,400 รายชื่อ ให้เอกสารฉบับเต็ม HTML และ/หรือ PDF เนื้อหาส่วนใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่ปี 198 - ปัจจุบัน สามารถสืบค้นได้ที่ http://vnweb.hwwilsonweb.com/


EndNote Web : เป็นโปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม ซึ่งทำงานบนเว็บที่ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลเอกสารอ้างอิง อ้างอิงเอกสารที่จัดเก็บลงในผลงานวรรณกรรม และสร้างรูปแบบบรรณานุกรม เสมือนคลังข้อมูลอ้างอิง สามารถสืบค้นได้ที่ https://www.myendnoteweb.com


MUSPE GLOBAL : เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยในการสืบค้นจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ สกอ. ได้หลายๆฐานพร้อมกัน ซึ่งได้แก่ ACM Digital Library, Springer Link Ejournals, H.W Wilson ISI Web of Science, Proguest Dissertations & Theses และ Proquest ABI/Inform เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นข้อมูลของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย สามารถสืบค้นได้ที่ http://museapp.libraryforce.com/muse/servlet/MusePeer


IR-Web Information Resources on Web : เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ปริญญาเอก และปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3,850 ชื่อ สามารถสืบค้นได้ที่ http://ebook.thailis.or.th
Academic Search Elite : เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา มีวารสารข้อมูลฉบับเต็มมากว่า 8,500 รายการ รวมทั้งข้อมูลฉบับเต็ม ซึ่งได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมากกว่า 4,600 ชื่อ มีไฟล์ข้อมูลย้อนหลังแบบ PDF ย้อนกลับไปปี ค.ส. 1978 หรือก่อนหน้านั้นสำหรับวารสารมากกว่า 100 รายการ และรายการอ้างอิงที่สืบค้นได้มากกว่า 1,000 ชื่อ สามารถสืบค้นได้ที่ http://search.ebscohost.com


Education Research Complete : เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือสำหรับงานวิจัยด้วยการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Educatio Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็ม และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ สามารถสืบค้นได้ที่ http://web.ebscohost.com

Computer & Applied Sciences Computer : เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ สามารถสืบค้นได้ที่ http://web.ebscohost.com


ScienceDirect : เป็นฐานข้อมูลสืบค้นบทความวารสาร สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ จำนวนกว่า 1,800 ชื่อ ของสำนักพิมพ์ Elsevier Science, Academic Press และสำนักพิมพ์อื่นๆ รวมทั้งวารสารจำนวนกว่า 6.2 ล้านระเบียน สามารถเข้าใช้บทความฉบับเต็ม และเรียกใช้ Full-text ย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 2006 - ปัจจุบัน สามารถสืบค้นได้ที่ http:/sciencedirect.com

SAGE reference online : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารานุกรมและคู่มือ มากกว่า 200 เล่ม ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสืบค้นได้ที่ http://www.sage-ereference.com


SAGE JOURNALS Online : เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ที่รวบรวมบทความจากวารสารมากกว่า 500 รายการ ทางด้านธุรกิจ, มานุษยวิทยา, สังคมวิทยา, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี และการแพทย์ รวมถึงบทความย้อนหลังที่เกี่ยวข้อง เพื่อสืบค้นบทความวิชาการคุณภาพสำหรับพัฒนางานวิจัย สามารถสืบค้นได้ที่ http://online.sagepub.com

ebrary : เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) กว่า 83,000 รายชื่อ ตั้งแต่ปี 1900 - ปัจจุบัน ครอบคลุม 16 สาขาวิชาหลัก จากสำนักพิมพ์ชั้นนำมากกว่า 220 สำนักพิมพ์ สามารถสืบค้นได้ที่ http://site.ebrary.com/lib/rmutiComputer & Applied Sciences Computer : เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ฉบับเต็มทั้งหมดจำนวน 175 ชื่อเรื่อง ตั้งแต่ปี 1994 - ปัจจุบัน และสาระสังเขปย้อนหลังจนถึงปี 1989 เป็นฐานข้อมูลที่ครอคลุมและสมบูรณ์ที่สุดในสาขาการจัดการ ครอบคลุมสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้และสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การตลาด การศึกษาองค์กร อสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยวและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทั้งหมด สามารถสืบค้นได้ที่ http://www.emeraldinsight.com


ASC Publications : เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ The America Chemical Society ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีวารสารให้บริหารจำนวน 38 รายชื่อ ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 - ปัจจุบัน ประกอบด้วยรายการทางบรรณานุกรรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML และ PDF สามารถสืบค้นได้ที่ http://pubs.acs.or


มติชนออนไลน์ : เป็นกฤตภาคข่าวอิเล็กทรอนิกส์จากหนังสือพิมพ์ที่ผลิตในประเทศไทยมากกว่า 30 ฉบับ โดยจัดแบ่งตามหลักบรรณารักษศาสตร์ ให้บริการข่าว บทสัมภาษณ์ บทวิเคราะห์ บทวิจารย์ รายงานและข้อเขียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วยสมบูรณ์ และนอกจากนั้นยังจัดเก็บสามารถข่าวย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 อีกด้วย สามารถสืบค้นได้ที่ http://matichonelibrary.com/index.html
CRCnetBASE : เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสาขาบริหารจัดการมากกว่า 6,000 ชื่อ จากสำนักพิมพ์ CRC Press ที่เป็นหนึ่งในสำนักพิมพ์ของกลุ่ม Taylor & Francis ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ แถวหน้าของโลก สามารถสืบค้นได้ที่ http://www.crcnetbase.com


E-Library : เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยไมน้อยกว่า 500 รายชื่อ ซึ่งสามารถเข้าใช้พร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 2 ผู้ใช้ สามารถสืบค้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถอ่านแบบออนไลน์ได้ โดยมีระบบควบคุมสิทธิ์ สามารถสืบค้นได้ที่ http://www.2ebook.com/rmuti/BioOne : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารด้านชีวภาพ ระบบนิเวศ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 167 ชื่อเรื่อง จากสำนักพิมพ์ที่เป็นสมาคม และสำนักพิมพ์ทั่วไปกว่า 125 สำนักพิมพ์ (เป็นฐานข้อมูลทดลองใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554) สามารถสืบค้นได้ที่ http://www.bioone.org

Source : http://www.rmuti.ac.th/2012/index.php/th/component/content/article/96-db-online/111-db-online

คลิกที่นี่เพื่อศึกษาเพิ่มเติมและดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

การเขียนอ้างอิงเอกสารจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

Medal, A. C.  (1996).  Woman reading the world.  Germany: World Health
                Organization.  Retrieved May 27, 2011, from Proquest, Abstract 
                No. 1921777.

Usher, A. D.  (1992).  After the forest.  Development Dialogue, 32(1-2), 
                12-49. Retrieved April 15, 2001, from ERIC, Abstract No. 
                ED412497.


งานมอบหมาย
    ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลหนังสือและบทความเพื่อใช้ประกอบการทำโปรเจ็ก โดยให้พิมพ์บรรณานุกรมเอกสารไว้ในเอกสาร Google Docs


No comments:

Post a Comment