สารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือสืบค้น


1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  (e-book / e-journal) E-book

3.   Web search engine : Google


About Google

Founders Larry Page and Sergey Brin met at Stanford University in 1995. By 1996, they had built a search engine (initially called BackRub) that used links to determine the importance of a individual webLarry and Sergey named the search engine they built “Google,” a play on the word “googol,” the mathematical term for a 1 followed by 100 zeros. Google Inc. was born in 1998, when Sun co-founder Andy Bechtolsheim wrote a check for $100,000 to that entity—which until then didn’t exist.
It’s really the people that make Google the kind of company it is. We hire people who are smart and determined, and we favor ability over experience. Although Googlers share common goals and visions for the company.
We’ve come a long way from the dorm room and the garage. We moved into our headquarters in Mountain View, California—better known as the Googleplex—in 2004. Today Google has more than 70 offices in more than 40 countries around the globe.
Though no two Google offices are the same, visitors to any office can expect to find a few common features: murals and decorations expressing local personality; Googlers sharing cubes, yurts and "huddles"; video games, pool tables and pianos; cafes and "microkitchens" stocked with healthy food; and good old fashioned whiteboards for spur-of-the-moment brainstorming.

 

products and services

 

  


What Google could do for you

4. การประเมินความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์


50 comments:

 1. http://ilphatcharada.blogspot.com/ชื่อ น.ส. พัชรดา ชัยหาญ สาขา การท่องเที่ยว 4/1 วันพฤหัสบดี ืเช้า

  ReplyDelete
 2. ้http:il255wmpoompuang.blogspot.com นางสาวพุ่มพวง อุปถัมภ์ บบ.ช 2/2 คาบเรียน พุธเช้า

  ReplyDelete
 3. http://il255wmorranoot.blogspot.com/ นางสาวอรนุช ควรดี บ.บช 2/2 คาบเรียน พุธเช้า

  ReplyDelete
 4. http://il255wmarisar.blogspot.com/
  นางสาวอริสา วงศ์เมือง สท.3/5 คาบเรียน พุธเช้า

  ReplyDelete
 5. Replies
  1. http://il255wmaomsin.blogspot.com/น.ส.ออมสิน สุขดี การบัญชี 2/2 วันพุธเช้า

   Delete
 6. http://il255wmnuch.blogspot.com/
  น.ส.นุชนาถ ไตรพรม สท.3/5 วันพุทธเช้า

  ReplyDelete
 7. http://il255thannaree.blogspot.com/2012/11/blog-post.html
  นางสาวธัญญ์นรี พ่อค้า การบัญชี 2/2 วันพุธเช้า

  ReplyDelete
 8. นางสาวทัศนีย์ เงานอ บ.บช.2/1อังคารเช้า
  http://il255tumthatsanee.blogspot.com/

  ReplyDelete
 9. นางสาวทัศนีย์ เงานอ บ.บช.2/1อังคารเช้า
  http://il255tumthatsanee.blogspot.com/

  ReplyDelete
 10. นางสาววันทา ปานทอง บ.บช2/1 อังคารเช้า
  http://il255tumwanthana.blogspot.com/

  ReplyDelete
 11. นางสาววันทา ปานทอง บ.บช2/1 อังคารเช้า
  http://il255tumwanthana.blogspot.com/

  ReplyDelete
 12. นางสาวสุนันทา เถกิงสุข บ.บช 2/1 คาบอังคารเช้า
  http://il255tumsunamta1.blogspot.com/

  ReplyDelete
 13. นางสาวสุพัตรา เกิดโชค บ.บช 2/1 คาบอังคารเช้า
  http://il255tumsupattra17.blogspot.com/

  ReplyDelete
 14. นายสิทธิชัย บุญเลิศ บสท 4/2 กลุ่มเรียนวันพุธ เช้า ครับ http://il2555wnsittichaiboonlert.blogspot.com/

  ReplyDelete
 15. http://www.il255tumsowan.blogspot.com/ นางสาวโสวรรณ ดัชถุยาวัตร บ.บช. 2/1 อังคารเช้า

  ReplyDelete
 16. http://il255tumsuchada.blogspot.com/นางสาวสุชาดา ศรีเพชร บ.บช 2/1 อังคารเช้าค่ะ

  ReplyDelete
  Replies
  1. http://il255tumsuchada.blogspot.com/นางสาวสุชาดา ศรีเพชร บ.บช 2/1 อังคารเช้าค่ะ

   Delete
 17. http://il255tumsumalee.blogspot.com/
  นางสาวสุมาลี พรมชื่น บ.บช 2/1 กลุ่มเรียนอังคารเช้าค่ะ

  ReplyDelete
 18. http://il255tumsuphatchaya.blogspot.com/
  นางสาวสุภัชชญา บุญตัว สท3/4 กลุ่มเรียนอังคารเช้าค่ะ

  ReplyDelete
 19. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 20. http://il255tumpaphitchaya.blogspot.com/
  นางสาวปพิชญา สาโรจน์ บ.บช.2/1 กลุ่มเรียน วันอังคารเช้าค่ะ

  ReplyDelete
 21. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 22. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 23. http://il255tumorathai.blogspot.com/

  นางสาวอรทัย แหวนเงิน สท3/4 อังคารเช้า

  ReplyDelete
 24. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 25. http://il255tumsowan.blogspot.com/ นางสาวโสวรรณ ดัชถุยาวัตร บ.บช 2/1 กลุ่มเรียน อังคารเช้าค่ะ

  ReplyDelete
 26. http://il255tumsupattra17.blogspot.com/
  นางสาวสุพัตรา เกิดโชค บ.บช 2/1
  กลุ่มเรียนอังคาร-เช้า ค่ะ

  ReplyDelete
 27. http://il255tumsumalee.blogspot.com/
  นางสาวสุมาลี พรมชื่น บ.บช 2/1 กลุ่มอังคารเช้าค่ะ

  ReplyDelete
 28. http://il255tumsunamta1.blogspot.com/
  นางสาวสุนันทา เถกิงสุข บ.บช 2/1
  กลุ่มเรียนวันอังคารเช้าค่ะ

  ReplyDelete
 29. http://il255ladawam.blogspot.com/
  นางสาวลดาวัลย์ ทรัพย์เจริญ บ.บช 2/1
  กลุ่มอังคารเช้า

  ReplyDelete
 30. http://il255jetsadawut.blogspot.com/
  นายเจษฎาวุฒิ จันทร์กาบ บ.กจ 1/2
  กลุ่ม พฤ/ช
  งานที่1 ทดสอบบทความ
  งานที่2 ประเมินเว็บไซต์

  ReplyDelete
 31. http://il255thmphatcharada.blogspot.com/
  นางสาว พัชรดา ชัยหาญ กลุุมเรียน วันพฤหัสบดีเช้า
  งานที่ 1 แบบทดสอบ
  งานที่ 2 ประเมิณเว็บไซต์

  ReplyDelete
 32. http://il255tumsuphatchaya.blogspot.com/
  นางสาวสุภัชชญา บูญตัว กลุ่มเรียน อังคารเช้าค่ะ

  ReplyDelete
 33. http://il255tumsirirat.blogspot.com/
  นางสาวสิริรัตน์ อินทร์นุช บ.บช3/7 กลุ่มเรียน อังคาร

  ReplyDelete
 34. http://il255wmmadsupa.blogspot.com/
  นางสาวมาดสุภา วรรณา บ.บช2/2 (กลุ่มเรียนวันพุธ-เช้า)
  แก้ไขงานส่งใหม่ค่ะ
  งานที่2 สัปดาห์ที่4 ประเมินเว็บไซต์

  ReplyDelete
 35. http://il255wmnuchanad.blogspot.com/
  นางสาวนุชนาถ ไตรพรม สท.3/5 กลุ่มเรียนพุธ-เช้า

  ReplyDelete
 36. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 37. http://il255tusmsirirat.blogspot.com
  นางสาวสิริรัตน์ อินทร์นุช บ.บช.3/7 กลุ่มเรียนวันอังคาร(เช้า)
  งานที่2 งานประเมินเว็บไซต์

  ReplyDelete
 38. http://il255tumkungnang1.blogspot.com/
  นางสาวกุ้งนาง บุญท้าว สท.3/4 คาบเรียนอังคารเช้า
  ประเมินเว็บไซต์
  บล็อกใหม่ค่ะอาจารย์

  ReplyDelete
 39. Laddawan Smanmit
  http://il255wmladdawan.blogspot.com/
  นางสาวลัดดารรณ สมามิตร บ.บช 3/2
  กลุ่มวันพุธ(เช้า)
  งานประเมินเว็บไซต์ค่ะ

  ReplyDelete
 40. นางสาวทัศนีย์ เงานอ บ.บช.2/1 อังคารเช้า
  http://il255tumthatsanee.blogspot.com/

  ReplyDelete
 41. นางสาววันทนา ปานทอง บ.บช.2/1 อังคารเช้า
  http://il255tumwanthana.blogspot.com/

  ReplyDelete
 42. นางสาวทัศนีย์ เงานอ บ.บช.2/1 อังคารเช้า
  http://il255tumthatsanee.blogspot.com/

  ReplyDelete
 43. http://il255wmpiyadamc.blogspot.com/

  นางสาวปิยดา ช่อทอง สท.3/5 วันพุธ-เช้า

  ReplyDelete
 44. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 45. นางสาวปพิชญา สาโรจน์ บ.บช 2/1 วันอังคารเช้าค่ะ
  http://il255tumpaphitchaya.blogspot.com/

  ReplyDelete