สารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสืบค้น (ต่อ)5. Web search strategy


Try checking this sentence

"The humans weren't smart enough to know that they feared me, but their survival instincts were enough to keep them away."


7. การอ้างอิงสารนิเทศบนเว็บไซต์


การเขียนรายการบรรณานุกรมส่วนต่างๆ
 รูปแบบการเขียนอ้างอิงข้อมูลบนเว็บไซต์


ครรชิต  มาลัยวงศ์. (2546). การจัดการมาตรฐานไอซีที. ค้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2552, จาก
              http://www.drkanchit.com/icstandard/ict_content/introict1.pdf

ธัชชัย  วงศ์กิจรุ่งเรือง.  (2553).  หลัง 11 กันยายน 2001 โศกนาฎกรรมที่ยังไม่จบ.  สารคดี, 26(301).
                   ค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2555, จาก http://www.sarakadee.com/2011/03/25/911america/

เพ็ญพิชญา  แซ่เตียว.  (2545, 24 กรกฎาคม).  มีน้ำใช้ในสวนทั้งปีด้วยระบบฉีดฝอย.  ไทยรัฐ.
                   ค้นเมื่อ 19 กันยายน 2554, จาก http://www.avantgothai.com/mazingo/news/thairath/
                   agricult/agrl.html

มาลองเขียนอ้างอิงด้วยกันค่ะ

http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/70/upload/File_IPD_FILE70181280.pdf

http://www.thairath.co.th/page/price_guarantee

http://www.oja.go.th/doc/Pages/วารสารกระบวนการยุติธรรม.aspx


1 comment:

  1. http://il255thannaree.blogspot.com/
    นางสาวธัญญ์นรี พ่อค้า บัญชี2/2 กลุ่ม พุทธเช้า

    ReplyDelete