ห้องสมุด

     ในคาบเรียนนี้เราจะไปทำความรู้จักกับทรัพยากรและบริการของห้องสมุดนะคะ  ในประเด็นต่อไปนี้ค่ะ


1.ห้องสมุดและบริการ
2.หนังสือและส่วนประกอบของหนังสือ
3.การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้
4.เลขเรียกหนังสือและการจัดเรียงหนังสือ
5.วารสารและหนังสือพิมพ์และส่วนประกอบ
6.สารานุกรมและวิธีการใช้งาน
7.การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดด้วย OPAC 
8.ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
9. การเขียนบรรณานุกรมหน้ังสือ, บทความ และเสารนิเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


ทรัพยากรห้องสมุด

แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
     << บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง วัสดุสารนิเทศ (มทร.ธัญบุรี) >>การประเมินความน่าเชื่อถือทรัพยากรสิ่งพิมพ์ 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

OPAC / WEBPAC

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

รูปแบบการเขียนอ้างอิงหนังสือและบทความในวารสาร


เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี.  (2542).  สังคีตนิยมว่าด้วยดนตรีไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
พีรสิทธิ์  คำนวณศิลป์ และคณะ.  (2539).  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการเปิดสะพาน
               มิตรภาพไทย-ลาว.  วารสารวิจัย มข1(2), 58-65.  


No comments:

Post a Comment