แผนที่ความคิดที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวอย่างสวัสดีค่ะ

ครูนำเสนอแผนที่ความคิดของนักศึกษาที่ได้รัคัดเลือกเืพื่อเป็น
ตัวอย่าง ทั้งนี้แผนที่ความคิดดังกล่าวมีประเด็นสำคัญครอบคลุม
เนื้อหาที่เรียน และมีการออกแบบที่สวยงามค่ะ

No comments:

Post a Comment