การวางโครงเรื่อง

การกำหนดกรอบเนื้อหาในรายงาน หรือที่เรียกว่า
การวางโครงเรื่องรายงาน มีวิธีการดังนี้ค่ะ
1. นำกระดาษเปล่า มา 1 แผ่น เขียนชื่อเรื่อง และแนวคิดหลักทั้งหมด
โดยจัดลำดับเนื้อหาตามความสัมพันธ์กันเริ่มจากเรื่องทั่วไป ไปยังเรื่องเฉพาะ
โครงเรื่องที่ดีจะ แบ่งเนื้อหาของรายงานออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนนำ
ส่วนเนื้อหา และส่วนสรุป
-- ส่วนนำ เป็นการกล่าวนำ ภูมิหลัง ความสำคัญหรือ ปัญหาของเรื่องนั้นๆ
โดยทั่วไป ที่เป็นเหตุทำให้สนใจที่จะศึกษาค้นคว้า หากเป็นเรื่องที่ผู้อ่าน
ไม่เข้าใจ หรือไม่รู้จักมาก่อนอาจมีการอธิบายความหมายหรือ
ลักษณะทั่วไปให้ทราบด้วย
-- ส่วนเนื้อหา จะเป็นการวางหัวข้อสำคัญต่างๆ ซึ่งเป็นแนวคิดหลัก
(หรือหัวข้อใหญ่ ) ที่ครอบคลุมขอบเขตสำคัญ ของเรื่อง ตามที่กำหนดว่า
จะศึกษา ภายใต้ประเด็นแนวคิดหลัก มีประเด็นรอง(หัวข้อย่อย)
อะไรบ้าง ก็เขียน ลำดับหัวข้อแนวคิดหลักและแนวคิดรองที่มีความ
สัมพันธ์กัน ในแต่ละแนวคิดหลักนั้น
-- ส่วนสรุป เป็นการสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสำคัญที่ได้ค้นคว้ามา
อาจเพิ่มเติมข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยก็ได้
2. ใส่หมายเลข 1 ,2,3,กำกับประเด็นแนวคิดหลัก (หรือหัวข้อใหญ่ ) เรียง
ลำดับเรื่อยไป ตามลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่กำหนดไว้แล้ว
3. ภายใต้ประเด็นแนวคิดหลัก มีประเด็นรอง(หัวข้อย่อย) อะไรบ้าง
ก็เขียนหมายเลขกำกับ หัวข้อย่อยนั้น ให้มีลำดับลดหลั่นลงไป 1 ย่อหน้าเสมอ
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา
1. ความเป็นมา ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ความหมาย ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.1 ความพอประมาณ
4.2 ความมีเหตุผล
4.3 การมีภูมิคุ้มกัน
4.3.1 ด้านวัตถุ
4.3.2 ด้านสังคม
4.3.3 ด้านสิ่งแวดล้อม
4.3.4 ด้านวัฒนธรรม
4.4 เงื่อนไข
4.4.1 คุณธรรม
4.4.2 ความรู้
5. การประยุกต์ใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางการศึกษา
5.1 พัฒนาสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ
5.2 การพัฒนาบุคลากรเครือข่าย
5.2.1 กลุ่มเป้าหมาย
5.2.2 กิจกรรม
5.3 การประสานงานร่วมมือและเชื่อมโยงภายในและภายนอกเครือข่าย
5.4 ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า

(ทีี่มา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ศึกษาเพิ่มเติมจากลิงก์ด้านล่างค่ะ

การวางโครงเรื่อง

No comments:

Post a Comment