รูปแบบการเขียนอ้างอิง

หนังสือ
รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ตัวอย่าง ประเวศ วะสี. (2546). ประชาคมตำบล: ยุทธศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง
ศีลธรรม และสุขภาพ. กรุงเทพฯ: มติชน.
Baker, S. (2006). Sustainable development. New York, NY: Routledge.

บทความวารสาร
รูปแบบ ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์ของวารสาร). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่),
เลขหน้า.
ตัวอย่าง จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2550). เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน.
วารสารพัฒนาชุมชน 46 (11), 7-15.
Robinson, J. et al. (2007). Climate change and sustainable development:
Realizing the opportunity. The Journal of Environment &
Development, 16(3), 269-289.

เว็บไซต์
รูปแบบ ชื่อผู้เขียน. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง. ค้นข้อมูล วันที่ เดือน ปี, จาก ชื่อแหล่งข้อมูล
บนอินเทอร์เน็ต.
ตัวอย่าง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). เศรษฐกิจพอเพียง. ค้นข้อมูล
1 พฤษภาคม 2550, จาก http://www.doae.go.th/report/SE/html/
02.htm

* กรณีที่เขียนข้อมูลไม่จบในบรรทัดเดียว ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ โดยเยื้องเข้าไป 7 ตัวอักษร
หรือเริ่มเขียนที่ระยะตัวอักษรที่ 8


(ที่มา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

1 comment:

  1. Awesome post, exceptionally educational. I ask why alternate masters of this area don't see this. You should proceed with your written work. I'm sure, you have an extraordinary perusers' base as of now! โรงพิมพ์ออฟเซ็ท

    ReplyDelete