ตัวอย่างการพิมพ์ส่วนประกอบต่างๆ


หมายเหตุ

- เพิ่มคำว่าบรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง ลงในหน้าสารบัญพร้อมระบุเลขหน้าด้วย
- การใส่เลขหน้า ให้เริ่มหน้าที่ 1 ที่หน้าแรกของเนื้อหารายงาน โดยใส่เลขหน้าไว้ที่
มุมบนขวาของหน้ากระดาษ

กำหนดส่งรายงานฉบับจริง วันสุดท้ายของการสอบ

No comments:

Post a Comment