งานมอบหมายสำหรับนักศึกษา บ.สท.1/1-2 และ ภท. 3/1


สวัสดีค่ะ
สืบเนื่องจากการกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ทำให้ต้องงดการเีรียนการสอน
ในวันพุธ ตลอด 3 สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ระยะเวลาในการจัดทำรายงานทางวิชาการ ดังนั้นครูจึงขอให้นักศึกษา
ดังกล่าว จัดเวลาเพื่อทำงานมอบหมายต่อไปนี้ เพื่อส่งครููในชั้นเรียน
ในคาบเรียนวันที่ 26 สิงหาคม ดังนี้ค่ะ

1) รวบรวมเอกสารประกอบการทำรายงานให้ครบ 3 ประเภท (ไม่น้อยกว่า 5
รายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนด) หากไม่สามารถทำได้ จะต้องเปลี่ยนหัวข้อ
รายงานใหม่ อย่าลืมเขียนอ้างอิงที่มาเอกสารไว้ด้วย ครูโพสต์รูปแบบการ
เขียนอ้างอิงเอกสารทั้ง 3 ประเภทไว้บนบล็อก ให้ศึกษาเรียบร้อยแล้ว
2) รับชี้ตหน่วยที่ 5 และอ่านเรื่องการวางโครงเรื่องที่ครูโพสต์ไว้บนบล็อก
เพื่อวางโครงเรื่องรายงานของกลุ่ม

สัปดาห์ที่จะพบกัน ขอให้นำผลการทำงานในข้อ 1 และ 2 ไปส่งครูในชั้นเรียน
เพื่อให้คะแนนค่ะ (อย่าลืมพิมพ์แบบ Checklist ที่เมนูบาร์ด้านขวาไปด้วยนะคะ)

No comments:

Post a Comment