ตัวอย่างการพิมพ์เนื้อหา


ข้อควรทราบ

+ใช้กระดาษขนาด A4 สีขาวในการพิมพ์เนื้อหาละส่วนประกอบต่างๆ
(ยกเว้นปก)
+ตั้งค่าหน้ากระดาษขอบบนและขอบซ้ายเท่ากับ 1.5 นิ้ว (3.81 ซม.) / ขอบล่าง
และขอบขวาเท่ากับ 1 นิ้ว (2.54 ซม.)
+ใช้ฟอนต์ Angsana New ขนาด 16 ในส่วนของเนื้อหา
+ ใช้ฟอนต์ Angsana New ขนาด 18 ในส่วนของหัวข้อรายงาน
ที่อยู่บรรทัดแรก กึ่งกลางหน้ากระดาษ
+ทำตัวอักษรหนาเฉพาะส่วนที่เป็นหัวข้อเท่านั้น
+ จัดระเบียบเนื้อหา โดยให้ชิดกั้นขวา
+ เนื้อหารายงานที่มีศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้พิจารณาว่าคำนั้นมีการแปล
และใช้ในภาษาไทยแล้วหรือไม่ ถ้ามีให้ใช้ภาษาไทยแล้ว วงเล็บภาษา
อังกฤษกำกับในครั้งแรก (ครั้งต่อไปไม่ต้องใส่วงเล็บอีก) แต่ถ้าเป็นศัพท์
เฉพาะที่ไม่มีในภาษาไทยให้ใช้ภาษาอังกฤษ
+ คำใดที่ใช้และรู้จักกันดีในภาษาไทยแล้ว ไม่จำเป็นต้องวงเล็บ
ภาษาอังกฤษ กำกับ
+ ระวังการใช้เครื่องหมายอัญประกาศ (" ") เนื่องจากเครื่องหมาย
ดังกล่าวจะใช้ในการคัดลอกข้อความ ซึ่งต้องมีการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาด้วย
+ เริ่มนับหน้าที่ 1 ที่เนื้อหารายงาน โดยใส่เลขหน้าที่มุมบนขวาของหน้ากระดาษ
+ไม่ต้องใส่ตัวเลขกำกับหน้าบรรณานุกรมแต่ละรายการ และไม่เว้นบรรทัด
ในการพิมพ์แต่ละรายการ

No comments:

Post a Comment