การอ้างอิงการเขียนรายการบรรณานุกรมส่วนต่างๆ

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศประเภทต่างๆการเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหาระบบนาม-ปี


รูปแบบการเขียนอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์
                    ผู้แต่ง.  (ปี).  ชื่อเรื่อง.  ค้นเมื่อ, จาก 
                    เฉลิม  อยู่ประจำ.  (2553).  งานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุข.  ค้นเมื่อ 
                                 11 กันยายน 2553, จาก http://www.abudabi.net.index.php/o12%sf

No comments:

Post a Comment