หลักเกณฑ์การส่งงานนำเสนอโปรเจ็กนักศึกษา

1.จัดทำไฟล์นำเสนอโปรเจ็กด้วยโปรแกรม Powerpoint
2. อัดเสียงคำบรรยายงาน ความยาวประมาณ 10 นาที โดยมี
วิธีปฏิบัติดังนี้
       2.1 ที่แถบเมนูเลือกคำสั่ง Insert 
       2.2 จากนั้นเลือกคำสั่ง  < Movies and Sounds < Record Sound.
จะได้ภาพดังกล่าว   จากนั้นให้คลิกปุ่ม Record  และพูดบรรยาย
โปรแกรมจะทำการบันทึกเสียงไว้

3. บันทึกไฟล์ข้อมูล และตรวจสอบผลการทำงาน
4. นำไฟล์ดังกล่าวฝากไว้ที่ Mediafire
5. เปิดบทความใหม่บนบล็อกนักศึกษาและนำลิงก์ไฟล์ดังกล่าววางไว้บนบล็อก
6. แจ้งส่งที่ ความคิดเห็น พร้อมกับวางลิงก์บล็อกนักศึกษาและบอกชื่อ
ผู้จัดทำไว้ด้วย  เช่น

                  http://il-wichittra2010.blogspot.com/
                  นางสาววิจิตรา, นายบุลากร

37 comments:

 1. http://il-iam.blogspot.com/
  นางสาวศิริลักษณ์ รัตนาศุภร
  นางสาวสุกัญญา ดวงแก้ว

  ReplyDelete
 2. http://il-pizaza.blogspot.com/
  นางสาวพนิตนันท์ สุไตทอน
  นางสาววนิดา จันทา

  ReplyDelete
 3. http://il-jukjang-bb.blogspot.com/
  นส สุวรรณี สุกใส บ.กจ. 1/1
  นส ปริมประภา พรหมบุตร บ.กจ. 1/1
  นส อัญชรินทร์ ยางงาม บ.กจ. 1/1

  ReplyDelete
 4. http://il-tatan13.blogspot.com/
  1.น.ส.ลัดดารัตน์ พรหมบุตร บกจ 1/1
  2.น.ส.เพ็ญฉวี ชอบรัมย์ บกจ 1/1
  3.น.ส.สุภาพร พรหมบุตร บกจ 1/2

  ReplyDelete
 5. http://il-nut101.blogspot.com/2010/09/reccord-sound.html
  นายไชยเวช สันที ปม.4/1

  ReplyDelete
 6. http://il-tatan13.blogspot.com/
  นางสาวลัดดารัตน์ พรหมบุตร บ.กจ 1/1
  นางสาวเพ็ญฉวี ชอบรัมย์ บ.กจ1/1
  นางสาวสุภาพร พรหมบุตร บ.กจ1/2

  ReplyDelete
 7. http://il-jukjang-bb.blogspot.com/
  นส สุวรรณี สุกใส บ.กจ. 1/1
  นส ปริมประภา พรหมบุตร บ.กจ. 1/1
  นส อัญชรินทร์ ยางงาม บ.กจ. 1/1

  ReplyDelete
 8. http://il-meple.blogspot.com/

  น.ส.ยุวดี นาคไชยะ บกจ. 1/1
  น.ส.รุ่งนภา ขันพันธ์ บกจ. 1/1
  น.ส.มีนา นิยมเหมาะ บกจ. 1/2

  ReplyDelete
 9. http://il-toota.blogspot.com/2010/09/blog-post_6262.html

  1. นางสาวพัชรี ศักดิ์ศรีจันทร์ บกจ. 1/1

  2. นางสาวผกาวลี สุขอุ้ม บกจ. 1/2

  3. นางสาวอภิญญา สตาทอง บกจ. 1/2

  ReplyDelete
 10. http://il-thiraphong.blogspot.com/

  1.นายธนวัฒน์ มีพร้อม
  2.นายธีรพงศ์ วิโรจน์รัตน์
  วสศ.1/1

  ReplyDelete
 11. http://il-hollandhongkong.blogspot.com/
  นางสาวสายใจ แสวงสุข บกจ.1/1
  นางสาวรุ่งนภา ศรีน้อย บกจ.1/2
  นางสาวอรพรรณ เชิดสุข บกจ.1/1

  ReplyDelete
 12. http://il-tuktatay.blogspot.com/
  นายเจมสวัสดิ์ มุมทอง บกจ.1/2
  นางสาวศิริพร สุริดี บกจ.1/1
  นางสาวจุฑามาศ ยืนยาว บกจ.1/1

  ReplyDelete
 13. http://il-oil.blogspot.com/
  นางสาวเพ็ญจันทร์ มูลคำ
  นายรัศมี ปาสาโก
  นายสุภัทร์ ด้ายกลาง
  เกษตรศึกษา 3/1

  ReplyDelete
 14. http://il-rockconcert.blogspot.com/

  นาย สันติ สุโขพันธ์ ไฟฟ้า 1/2
  นาย วีระศักดิ์ คิดดีจริง ไฟฟ้า 1/2
  นาย ทวีศักดิ์ งามแฉล้ม ไฟฟ้า 1/2

  ReplyDelete
 15. http://il-pinsak466.blogspot.com
  อาจารย์คับส่งอัดเสียงโปรเจ็กเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจFTA
  นายปินศักดิ์ ธรรมรักษ์ สาขาเครื่องจักรกลเกษตร 1/1
  นายธีระพงษ์ สร่ายหอม สาขาเครื่องจักรกลเกษตร 1/1
  นายวุฒิวัฒน์ เสาสูง สาขาเครื่องจักรกลเกษตร 1/1
  อย่าลืมโหลดไฟล์ในบล็อกผมดูน่ะคับ

  ReplyDelete
 16. il.machanic.moto@gmail.com
  ส่งงานนำเสนอโปรเจ็คคับ อัดเสียงเรียบร้อยแล้วคับ
  สมาชิกผู้จัดทำ
  นายสมเดช กุสารัมย์
  นายสุรศักดิ แป้นประโคน
  นายนิรัน สมานจิตร
  สาขาช่างยนต์ 2/1

  ReplyDelete
 17. il-auto.blogspot.com
  ส่งงานนำเสนอโปรเจ็คคับ
  สมาชิกกลุ่ม
  นายฉัตรมงคล กระแสโสม
  นายธนิต สหุตนัย
  นายอภิกิตต์ กิ่งแก้ว
  สาขาช่างยนต์ 2/1

  ReplyDelete
 18. il-machanic.blogspot.com
  ส่งงานนำเสนอโปรเจ็คคับ อัดเสียงเรียบร้อยแล้วคับ
  สมาชิกผู้จัดทำ
  นายสมเดช กุสารัมย์
  นายสุรศักดิ แป้นประโคน
  นายนิรัน สมานจิตร
  สาขาช่างยนต์ 2/1

  ReplyDelete
 19. http://il-sapphire.blogspot.com/
  นาย จำรัส ประชุมฉลาด
  นายฤิทธิชัย ดีแท้
  สาขาวิชา พืชศาสตร์-พืชสวน

  ReplyDelete
 20. http://il-life-ket.blogspot.com/
  นางสาวกมลพร แสนกล้า อก.2/1
  นางสาวนภาพร แก้วล้วน อก.2/1

  ReplyDelete
 21. งานนำเสนอโปรเจ็ก
  นางสาวสุวรรณี สุรสรณ์ กธ.นายเชิดชาย เจียสารัมย์ พืชสวน
  นายสมรัก อินทอง กธ .
  อาจารย์ครับ/ค่ะ พวกหนูขอส่ง บรรทึกเสียง Present โปรเจ็ค เรื่อง 10 ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตน้ำมันของโลก
  ที่อยูบล็อกhttp://il-why.blogspot.com/
  ที่อยู่ไฟที่บันทึกเสียง http://www.mediafire.com/file/8j05y8i4v4h8wi2/rec0922-103817.mp3

  ReplyDelete
 22. ส่งงานอัดเสียงโปรเจค ศอฉ.กับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ค่ะ
  สมาชิก
  1. นางสาววิภารัตน์ สมวาจา ทอ.1/1
  2. นางสาวชลไพร พันธุ์ยุลา ทอ.1/1
  3. นางสาวกานต์ชนก ครบอยู่ ทอ.1/1

  ReplyDelete
 23. http://il-keeray.blogspot.com/

  1. นางสาวธีราภรณ์ แป้นทอง บกจ.1/2
  2. นางสาวปภัสรา กระแสโสม บกจ.1/2
  3. นางสาวปวีณา ขวัญชัย บสท.2/1

  ReplyDelete
 24. http://il-honey.blogspot.com/

  1. นางสาววิภารัตน์ สมวาจา ทอ.1/1
  2. นางสาวชลไพร พันธุ์ยุลา ทอ.1/1
  3. นางสาวกานต์ชนก ครบอยู่ ทอ.1/1

  ReplyDelete
 25. http://il-apisit-surin.blogspot.com

  1.นายอภิสิทธิ์ ศรีวิเศษ อก.2/1
  2.นายสุรินทร์ มหามาตร อก.2/1
  3.นายภูษิต นพเก้า อก.2/1

  ReplyDelete
 26. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 27. ส่งงานนำเสนอโปรเจ็กครับ
  1.นายสมคิด แก้วเกิด ไฟฟ้า 1/2
  2.นายพิชญะ จันทริย์วงษ์ ไฟฟ้า 1/2
  3.นายพูนศักดิ์ บุญเพ็ง ไฟฟ้า 1/2

  ReplyDelete
 28. ส่งงาน powerpointคับ
  1.นายธีรยุทธ ทองประชุม ภท 3/1
  2.นายภูศณพงษ์ แรงหาญ ภท 3/1
  3.นายอนุชิด ถิ่นรัตน์ ภท 2/1

  ReplyDelete
 29. http://il-yogi.blogspot.com/
  ส่งงาน powerpointคับ
  1.นายธีรยุทธ ทองประชุม ภท 3/1
  2.นายภูศณพงษ์ แรงหาญ ภท 3/1
  3.นายอนุชิด ถิ่นรัตน์ ภท 2/1

  ReplyDelete
 30. http://il-pok9.blogspot.com
  ส่งงาน powerpoint คร๊าฟ
  1.นายภาณุวัตร อยู่ปูน ฟฟ 1/1
  2.นายไพศาล หอยสังข์ ฟฟ 1/1
  3.นายเอกพจน์ ยืนยง ฟฟ1/1

  ReplyDelete
 31. http://il-laon09.blogspot.com/
  ส่งงาน powerpoint คร๊าฟป๋ม
  1 นายชยังกูร ไกรสุข
  2 นายทวีกิจ บุญเชิด
  นักศึกษาชั้น ปวส.ไฟฟ้า 1/1

  ReplyDelete
 32. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 33. ส่งงาน powerpoint
  1 นายสุริยา จันทร์งาม
  2 นายสมภพ นามโสม
  นักศึกษาชั้นปวส.ไฟฟ้า 1/1

  ReplyDelete
 34. http://bank-ok.blogspot.com/2010/09/blog-post_24.html

  ReplyDelete
 35. ส่งงานนำเสนอ
  นายไทรโยค จันทร์โท
  นายฉัตรชัย วุฒิยา
  นายมนตรี ดาศรี
  ช่างยนต์2/1
  http://il-sayun.blogspot.com/

  ReplyDelete
 36. ส่งงานนำเสนอ
  นายนภสิทธิ์ ปรากฎเลิศ
  นายเกรียงศักดิ์ แสนคำ
  นายพิทักษ์ศิลป์ ฉวีรักษ์
  เกษตรศึกษา 3/1

  ReplyDelete
 37. น่าจะขาดส่งหลายกลุ่มนะคะ

  WHY WHY WHY

  ReplyDelete