สารนิเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

สวัสดีค่ะ

   หวังว่าทุกคนคงจะรู้สึกโล่งและสบายใจหลังการสอบ
กลางภาคนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้ครูไปราชการ แต่ได้นัด
นศ.มาที่ห้องเรียนเพื่อทำงานในคาบเรียนนะคะ  ซึ่งเนื้อหา
ในสัปดาห์นี้จะเป็นการทำความรู้จักกับ  Online Databases
หรือฐานข้อมูลออนไลน์ หรืออาจเรียกได้อีกคือ ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลอ้างอิง  นักศึกษาสามารถ
ศึกษาเนื้อหาการสอน และทดลองสืบค้นสารนิเทศ
ดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการทำโปรเจ็กของตน จากลิงก์
ที่ครูได้จัดทำไว้ให้

 หมายเหตุ
     สัปดาห์หน้าขอให้นักศึกษานำเอกสารทุกชิ้น ทั้งที่เป็น
สิ่งพิมพ์ (ซึ่งได้ยืมหรือถ่ายเอกสารไว้) รวมถึงสารนิเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งได้พิมพ์หรือบันทึกไว้ในเครืื่อง) มาใน
คาบเรียนเพื่อใช้ในจัดทำขอบเขตเนื้อหาโปรเจ็กส่งใน
คาบเรียนค่ะ  (หากไม่มีข้อมูล จะไม่สามารถทำงานส่งได้)

     1. ฐานข้อมูลออนไลน์หรือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
Module 4 : Finding Articles (Online Databases)

รูปแบบของเนื้อหาที่จะได้รับจากการใช้ฐานข้อมูล 

รายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลออนไลน์ของมทร.อีสาน

ลิงก์เข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ฯ (คลิกที่ภาพ)


2. สารนิเทศบนเว็บไซต์

ให้นักศึกษาชมคลิปเกี่ยวกับความเป็นมาของ Google
และการใช้งาน Google Search  เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ในการสืบค้นสารนิเทศบนเว็บไซต์
(คลิก Play ที่ภาพค่ะ)

Credit & Thanks to Youtube, Original uploaders & as labeled

The Google Story
Advanced Google Search Tutorial 

Google Search Options


 งานมอบหมาย
   หลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูล ทดลองใช้
งานฐานข้อมูล และชมคลิปจากลิงก์ที่ได้จัดทำ
ไว้ให้  ให้นักศึกษาทำงานส่งอาจารย์ดังนี้ 

    1. ให้นักศึกษา คลิกที่นี่  เพื่อดาวน์โหลดใบงาน
    2. สืบค้นฐานข้อมูลต่างๆ ตามที่ปรากฏในใบงาน
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโปรเจ็กของตน และพิมพ์
คำตอบลงในใบงาน
    3. สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับโปรเจ็กของตน และพิมพ์คำตอบลงในใบงาน
    4. ส่งงานโดยโพสต์ ลิงก์ Mediafire  ไว้บน
บล็อกนักศึกษา และไม่ต้องแจ้งส่ง
   
 

No comments:

Post a Comment