การอ้างอิง
การเขียนรายการบรรณานุกรมส่วนต่างๆ

Credit pics to original uploaders & as labeled*  รูปแบบการเขียนอ้างอิงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

 ผู้แต่ง.  (ปี).  ชื่อเรื่อง.  ค้นเมื่อ, จาก...

 เฉลิม  อยู่ประจำ.  (2553).  งานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุข.    
            ค้นเมื่อ 11 กันยายน  2553, จาก http://www.abudabi.net.
            index.php/o12%sf

**  รูปแบบการเขียนอ้างอิงบทความวารสาร
บนอินเทอร์เน็ต

 ผู้แต่ง.  (ปี).  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร ปีที่ (ฉบับที่)  ค้นเมื่อ, จาก...

 เอี่ืยม  อัมพร. (2553).  เรียนอย่างไรจึงเก่ง.  วารสารการศึกษา  2 (7) 
                        ค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2553, จาก http://www.thaied.or.th/    
                   insex.php/article2340054e


           *** รูปแบบการเขียนอ้างอิงฐานข้อมูล
           ผู้แต่ง.  (ปี).  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร ปีที่ (ฉบับที่) : เลขหน้า (ชื่อฐานข้อมูล 
                    หมายเลขบทคัดย่อ)
         Thebergien A., et. al.  (2001).  An Analysis of science teaching in 
                     secondary school.  Science Education  85 (3) : 483-509 (ERIC
                     NoEj385497)
การเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหาระบบนาม-ปี


No comments:

Post a Comment