ทัศนศึกษาห้องสมุดของเรา

สวัสดีค่ะ

วันนี้เรานัดกันที่ห้องสมุดเก้าโมงเช้านะคะ วันนี้เราจะศึกษาจาก
ของจริงนะคะ เพราะฉะนั้นเตรียมกระดาษ และปากกาสำหรับ
เล็คเชอร์ขณะดูงานด้วยก็จะดีค่ะ  และหลังจากดูงานแล้วครูก็มี
งานที่จะให้ทำ (อันดับแรกของงานโปรเจ็กค่ะ ซึ่งนักศึกษา
จะต้องผ่านหัวข้อโปรเจ็กก่อนนะคะ)

  • เสนอหัวข้อโปรเจ็กและเขียนหัวข้อโปรเจ็กลงบนกลางหน้ากระดาษที่แจกให้
  • ค้นหาข้อมูลจากหนังสือ วารสารหรือหนังสือพิมพ์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับโปรเจ็กนักศึกษา และเขียนบรรณานุกรมเอกสารส่ง
  • ยืมหรือถ่ายเอกสารข้อมูลที่ค้นได้เพื่อนำไปใช้ในการอ่านและเขียนสรุุึปส่งบนบล็อกในคาบต่อไป
  • สอบออนไลน์เกี่ยวกับหอ้งสมุดของเราในคาบต่อไป

    No comments:

    Post a Comment