เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์

จากทฤษฏี Big6 การที่ผู้เรียนจะจัดเป็นผู้รู้สารนิเทศได้จะต้องมีคุณสมบัติสำคัญ 6 ประการได้แก่

 

 

สำหรับในคาบเรียนแรกๆ ครูได้สอนการใช้เครื่องมือต่างๆที่จำเป็นในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายนะคะ  ส่วนในคาบเรียนที่ผ่านมาเราได้รับความรู้จากไปทัศนศึกษศึกษาที่ห้องสมุด ทำให้เราได้รู้จักทรัพยากรสารนิเทศที่มีให้บริการหลายประเภท   อย่างไรก็ตามเรายังต้องทำความรู้จักเจาะลึกไปในทรัพยากรบางประเภทที่มีความสำคัญ และเป็นที่นิยมใช้ในการทำงานทางวิชาการ ซึ่งมีให้บริการในห้องสมุดและบนอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงและเลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และนั่นคือสิ่งทีเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในคาบเรียนนี้และคาบเรียนถัดไปค่ะ :))


   

      No comments:

      Post a Comment