เงื่อนไขการทำโปรเจ็กและการเสนอหัวข้อหรือปัญหา

สวัสดีค่ะ

หลังจากชมภาพยนตร์ไปแล้ว และได้รู้จักแหล่งสารนิเทศที่ใกล้ตัวเรานั่นก็คือห้องสมุด ซึ่งจัดเป็นการพัฒนาความรู้ในเรื่องแห่ล่งสารนิเทศและการใช้บริการ  ตามหลัก Big 6 นะคะ ก็ได้เวลาเสนอหัวข้อหรือปัญหาที่ต้องการศึกษาแล้วนะคะ  มาดูเงื่อนไขกันก่อนเลยค่ะ

 (Credit to original upload & as labeled)1. ความยาวของเนื้อหาไม่น้อยกว่า 10 หน้า
2. นักศึกษาต้องอ่านและพิมพ์เนื้อหาขึ้นใหม่ ห้าม Copy & Paste (100 คะแนน)
3. ใช้สารนิเทศไม่น้อยกว่า 3 ประเภท  ได้แก่  หนังสือ, บทความในวารสาร และเว็บไซต์  โดยไม่จำกัดจำนวน  โดยมีคะแนนการใช้ต่างกันดังนี้
  •  หนังสือ/รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ์ รายการละ 20 คะแนน
  •  บทความในวารสาร  รายการละ  20 คะแนน
  •  ข้อมูลบนเว๋็บไซต์ทั่วไป (ยกเว้นเว็บบอร์ด) รายการละ 10 คะแนน
     กรณีที่ใช้เอกสารภาษาอังกฤษ จะได้คะแนนเพิ่มอีกรายการละ 10 คะแนน

4. เขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ (50)
5. ขียนอ้างอิงท้ายเล่ม (บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง) ให้ถูกต้องตามหลักทางวิชาการ (100 คะแนน)
6. เสนอหัวข้อให้อาจารย์ช่วยพิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้  พร้อมอธิบายเหตุผลหรือที่มาประกอบกับหัวข้อ ไว้บนบล็อกนักศึกษา
7. เมื่อได้รับอนุมัติให้ทำการศึกษาแล้ว ให้นักศึกษาโพสต์ชื่อหัวข้อไว้ที่ "คำอธิบายบล็อก"  บริเวณส่วนหัว (Header) ของหน้าเว็บ

2 comments:

  1. http://www.il154-weerachon.blogspot.com/

    ReplyDelete
  2. http://il154-thawin.blogspot.com/2011/07/blog-post.html

    ReplyDelete