OPAC / WebPAC

หลังจากที่นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านการกำหนดแหล่งสารนิเทศแล้ว
สัปดาห์นี้เราจะมารู้จักกับการเข้าถึงสารนิเทศ โดบใช้เครื่องมือในการสืบค้น
สารนิเทศต่างๆ  ซึ่งจัดเป็นทักษะหนึ่งของ Big 6 นะคะ


 ของฝากเกี่ยวกับ QR Code

  


No comments:

Post a Comment