การเสนอหัวข้อโปรเจ็ก (รายงานการค้นคว้า)

เงื่อนไขในการทำงาน

 1. เนื้อหารายงานต้องมีความยาว 10 หน้ากระดาษ A 4
 2. มีเอกสารอ้างอิง 3 ประเภท ได้แก่ หนังสือ, บทความวารสาร, เว็บ โดยรวมกันไม่น้อยกว่า 5 รายการ
 3. หัวข้อที่เสนอต้องมีที่มาจากภาพยนตร์ที่ชมในห้องเรียน โดยนักศึกษาจะต้องอธิบายเหตุผล ความเป็นมาที่ต้องการทำ
 4. นำเสนอหัวข้อในแบบฟอร์มที่กำหนด

1 comment:

 1. http://il155panida.blogspot.com/
  นางสาวพนิดา เสร็จประสงค์
  คาบเรียนวันพุธเช้าค่ะ
  เสนอหัวข้อโปรเจ็กค่ะ

  ReplyDelete