หนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ E-book / E-journal

 
E-book

                          
งานมอบหมาย


                                         Thank Source you alive : )

ให้นักศึกษาแปลเนื้อเพลง  จากนั้ให้แปลงไฟล์เนื้อเพลงจาก .doc
ไปเป็น .pdf   และให้ส่งงานโดยอัพโหลดไฟล์ไว้บนเว็บนักศึกษา


No comments:

Post a Comment