แจ้งส่งเว็บนักศึกษาที่นี่ค่ะ

ให้นักศึกษาไปแสดงความคิดเห็น โดย copy ที่อยู่เว็บไปวางและบอกชื่อกับคาบเรียนค่ะวันอังคารเช้า
http://il255tumorathai.blogspot.com/
http://il255tumthatsanee.blogspot.com/
http://il255tumwanthana.blogspot.com/
http://il255tumsuphatchaya.blogspot.com/
http://il255tumsowan.blogspot.com
http://il255tumsumalee.blogspot.com/
http://il255tumsunantha96.blogspot.com
http://il255tumthanaporn.blogspot.com/
http://il255tumkungnang1.blogspot.com/
http://il255tumsunamta1.blogspot.com/
http://www.il255tumsuphattra.blogspot.com/
http://il255tumsupattra17.blogspot.com/
www.il255ladawan-blogspot.com
http://il255tumsuchada.blogspot.com/
http://il255tumyaowalak.blogspot.com
http://il255tumsiriporn.blogspot.com/
http://il255tusmsirirat.blogspot.com
http://il255tumpaphitchaya.blogspot.com/
http://il255tumladawan.blogspot.com/


วันอังคารบ่าย
http://il255tuaatit.blogspot.com/
http://il255tuanopparat.blogspot.com/
http://il255tuaprangtip2.blogspot.com/
http://il255tuasakunkarn.blogspot.com/
http://il255tuabusabar.blogspot.com/
http://il255tuananthika.blogspot.com/
http://il255tuanamthip.blogspot.com/
http://il255tuachadapond.blogspot.com/
http://il255tuajamika.blogspot.com/
http://il255tuaaroonrung.blogspot.com/
http://il255tuasupatchai2.blogspot.com/
http://il255tuajintana212.blogspot.com/
http://il255tualaddawan.blogspot.com/
http://il255tuaapasara.blogspot.com/
http://il255tuatanawat1.blogspot.com/
http://ll255tunsupttara.blogspot.com/
http://il255tuasunisa.blogspot.com/
http://il255tuasirirat.blogspot.com/
http://il255tuasomrudee1.plogospot.com/
http://il255tuasomrudee1.blogspot.com/

http://il255tuachadapond.blogspot.com/
http://il255tuanopparatrodgat.blogspot.com/


วันพุธเช้า
http://il255wmpatipat.blogspot.com/
http://il255wmnarong.blogspot.com/
http://il255wmlikit.blogspot.com/
http://il255wmsawangpong.blogspot.com/
http://il255wmnuchanad.blogspot.com/
http://il255thannaree.blogspot.com/
http://il2555wnsittichaiboonlert.blogspot.com
http://li255wmakkarawin.blogspot.com/
http://il255wmpiyadamc.blogspot.com/
http://il255wmsukanya.blogspot.com/
http://il255wmsupaporn.blogspot.com
http://il255wmpimpika.blogspot.com/
http://il255wnsoriya.blogspot.com/
http://il255wmamporn.blogspot.com/
http://il255wmjirapa.blogspot.
http://il255wmkamonchanok.blogspot.com/
http://il255wmwaliga.blogspot.com/
http://il255wmmadsupa.blogspot.com/
http://il255wmarisar.blogspot.com/
http://il2555wngongphob.blogspot.com/
http://il255anuchai.blogspot.com/
http://il255wmchartchai.blogspot.com/
http://il255wmsupaporn1.blogspot.com/  (New)
http://il255wmsupawadee.blogspot.com
http://il255wmmadsupa.blogspot.com/  (New)
http://il255wmwaliga.blogspot.com  (New)
http://il255wmorranoot.blogspot.com
http://il255wmaomsin.blogspot.com
http://il255wmnawaporn.blogspot.com/
http://il255wmchartchai-la.blogspot.com/
http://il255wmchinnawut.blogspot.com/
http://il255wmnarong.blogspot.com/
http://il255wnthannaree.blogspot.com/
http://il255wmpoompuangpam.blogspot.com/
http://il255wmyuttana.blogspot.com/วันพฤหัสบดีเช้า
http://il255thareerat.blogspot.com/
http://i1255supatcharee.blogspot.com/
http://il255thmrachanee.blogspot.com/
http://il255aditep.blogspot.com/
http://il255thmprasai.blogspot.com/
http://i1256thmawaporn.blogspot.com/
http://il255thmnawaporn.blogspot.com/
http://it255thmtarntip.blogspot.com/
http://il255thmprathunthong.blogspot.com/
http://il255thmmuthita.blogspot.com/
http://il255thvorragrit.blogspot.com/
http://il2555thmkempech.blogspot.com/
http://il255thmwarulee.blogspot.com/


141 comments:

 1. http://dict.longdo.com/search/wide
  นวพร สายสิงห์ วันอังคารเช้าค่ะ

  ReplyDelete
 2. http://il255tumorathai.blogspot.com/
  อรทัย แหวนเงิน วันอังคารเช้าค่ะ

  ReplyDelete
 3. http://il255tumthatsanee.blogspot.com/
  นางสาวทัศนีย์ เงานอ วันอังคารเช้า บ.บช.2/1

  ReplyDelete
 4. http://il255tumwanthana.blogspot.com/
  นางสาววันทนา ปานทอง วันอังคารเช้าค่ะ บ.บช.2/1

  ReplyDelete
 5. http://il255tumsuphatchaya.blogspot.com/
  นางสาวสุภัชชญา บุญตัว วันอังคารเช้า

  ReplyDelete
 6. http://il255tumsowan.blogspot.com
  นางสาวโสวรรณ ดัชถุยาวัตร กลุ่มเรียนวันอังคารเช้าค่ะ

  ReplyDelete
 7. http://il255tumsumalee.blogspot.com/
  นางสาวสุมาลี พรมชื่น บ.บช. 2/1 กลุ่มอังคารเช้าค่ะ

  ReplyDelete
 8. http://il255tumsunantha96.blogspot.com/นางสาวสุนันทา สวนงาม (กลุ่มเรียนวันอังคารเช้า)

  ReplyDelete
 9. http://il255tumthanaporn.blogspot.com/
  นางสาวธนภรณ์ ยืนยาว คาบเรียนอังคารเช้า

  ReplyDelete
 10. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 11. http://il255paphitchaya.blogspot.com/
  ปพิชญา สาโรจน์ วันอังคารเช้าค่ะ

  ReplyDelete
 12. http://il255tumkungnang.blogspot.com/
  กุ้งนาง บุญท้าว วันอังคารเช้าค่ะ

  ReplyDelete
 13. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 14. http://il255tumsunamta1.blogspot.com/
  นางสาวสุนันทา เถกิงสุข (กลุ่มวันอังคารเช้า)

  ReplyDelete
 15. นาย ปิยวัฒน์ มานุจำ คาบเรียนอังคารเช้า

  ReplyDelete
 16. http://www.il255tumsuphattra.blogspot.com/
  นางสาว สุภัทรา เเจ่มใส บ.บช2/1 คาบอังคารเช้า

  ReplyDelete
 17. ปิยวัฒน์ มานุจำ วสศ1/2กลุ่มเรียนอังคราเช้า

  ReplyDelete
 18. http://nawasai-course1.blogspot.com/
  นวพร สายสิงหฺ์ คาบอังคารบ่ายค่ะ

  ReplyDelete
 19. http://il255tuaatit.blogspot.com/
  อาทิตย์ แก้วหอม บช.บ2/3 อังคารบ่ายค่ะ

  ReplyDelete
 20. http://il255tuanopparat.blogspot.com/
  นางสาวนพรัตน์ รอดเกตุ บช.บ. 2/3 คาบเรียนอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 21. http://il255tuaprangtip2.blogspot.com/
  นาางสาว ปรางทิพย์ อินสำราญ บช.บ. 2/3 คาบอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 22. http://il255tuasakunkarn.blogspot.com/
  สกุลกานต์ ชินทอง บช.บ.2/3 คาบอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 23. http://il255tuabusabar.blogspot.com/
  นางสาวบุษบา สอนงาม การบัญชี2/3 กลุมเรียนอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 24. http://il255tuananthika.blogspot.com/
  นันฑิกา บุราคร คาบอังคารบ่าย
  บช.บ.2/1

  ReplyDelete
 25. http://il255tuanamthip.blogspot.com/
  นางสาวน้ำทิพย์ เพ่งพิศ
  บช.บ. 2/3 คาบอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 26. http://il255tuachadapond.blogspot.com/
  ชฎาพร สันทาลุนัย คาบเรียนอังคารบ่าย
  บช.บ.2/2

  ReplyDelete
 27. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 28. http://il255tuajamika.blogspot.com/
  จามิกา ชาติชัยภูมิ บ.บช2/3 คาบอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 29. http://il255tuaaroonrung.blogspot.com/
  อรุณรุ่ง ผลเจริญ คาบเรียนอังคารบ่าย
  บช.บ.2/3

  ReplyDelete
 30. http://il255tuasupatchai2.blogspot.com/
  นาย สุพัฒน์ชัย พวงมาลัย คาบอังคารบ่าย
  สท.3/3

  ReplyDelete
 31. http://il255tuajintana212.blogspot.com/
  จินตนา ทันมี
  บ.ชบ2/3 คาบเรียนอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 32. http://il255tualaddawan.blogspot.com/
  ลัดดาวัลย์ ใจจิตแจ่ม
  บช.บ2/1 คาบเรียนอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 33. http://il255tuaapasara.blogspot.com/
  อภัสรา บุญไธสง
  บช.บ. 2/2 อังคารบ่าย

  ReplyDelete
 34. http://il255tuatanawat1.blogspot.com/
  นายทณวัช ขันชัย คาบอังคารบ่าย
  สท3/3

  ReplyDelete
 35. http://ll255tunsupttara.blogspot.com/
  สุภัทรา บุญพิทักษ์ สาขาการบัญชี 2/3 คาบอังคารตอนบ่าย

  ReplyDelete
 36. http://il255tuasunisa.blogspot.com/
  นางสาวสุนิสา สมรูป
  บช.บ 2/2อังคารบ่าย

  ReplyDelete
 37. http://il255tuasirirat.blogspot.com/
  ศิริรัตน์ เชียงโกมลคีต
  บช.บ2/2 คาบเรียนอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 38. http://il255tumsupattra17.blogspot.com/
  นางสาวสุพัตรา เกิดโชค
  บ.บช 2/1 คาบอังคารเช้าค่ะ

  ReplyDelete
 39. Replies
  1. www.il255ladawan-blogspot.com

   บ.บช 2/1 คาบอังคารเช้าค่ะ

   Delete
 40. http://il255tumsuchada.blogspot.com/
  นางสาวสุชาดา ศรีเพชร บ.บช2/1 คาบอังคารเช้าค่ะ

  ReplyDelete
 41. http://il255wmpatipat.blogspot.com/
  นาย ปฏิพัทธิ์ พิงคานนท์ บ.สท4/1 คาบเรียนพุธเช้า ครับ

  ReplyDelete
 42. http://i1255wmnarong.blogspot.com/
  นายณรงค์ ตรงกิ่งตอน บ.สท.4/1 คาบเรียน : (วันพุธเช้า)

  ReplyDelete
 43. http://il255wmlikit.blogspot.com/

  นายลิขิต ธนะศรีลังกูล บ.สท 4/2 คาบพุธเช้า ครับ

  ReplyDelete
 44. http://il255wmsawangpong.blogspot.com/
  นาย สว่างพงษ์ มะลิหวล บ.สท 4/2 วันพุธเช้า

  ReplyDelete
 45. http://nawasai-course1.blogspot.com/
  นวพร สายสิงห์ บ.สท.1/1 วันพุธเช้า

  ReplyDelete
 46. http://il2555wngongphob.blogspot.com/
  นาย ก้องภพ ตอมจันทึก บ.สท 4/2 คาบเรียนพุธเช้า

  ReplyDelete
 47. http://il255wmnuchanad.blogspot.com/

  นางสาวนุชนาถ ไตรพรม สท.3/5 คาบพุธเช้าค่ะ

  ReplyDelete
 48. http://il255thannaree.blogspot.com/
  ชื่อนางสาวธัญญ์นรี พ่อค้า บัญชี2/2
  กลุ่มพุธเช้า

  ReplyDelete
 49. นายสิทธิชัย บุญเลิศ บสท 4/2 ครับ
  http://il2555wnsittichaiboonlert.blogspot.com/b/layout-preview?token=uLXC_joBAAA.ThEZNjXrHB3bfoG8ez8q6A.lf9mStYgRuCg_L5BWjW1Ig

  ReplyDelete
  Replies
  1. อ้อลืมๆๆ คับ กลุ่มเรียนพุธเช้า น่ะครับ

   Delete
 50. http://li255wmakkarawin.blogspot.com/
  นายอัครวิน สร้อยจิตร วันพุธเช้า
  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 4/2 ภาคเรียนที่ 2/2555

  ReplyDelete
 51. http://il255wmpiyadamc.blogspot.com/
  นางสาวปิยดา ช่อทอง วันพุธ เช้า
  สท.3/5

  ReplyDelete
 52. http://il255wmsukanya.blogspot.com/
  สุกัญญา ยารญาณ บํญชี 2/2 พุธเช้า

  ReplyDelete
 53. http://www.blogger.com/edit-profile.g?saved=true
  อรนุช ควรดี บ.บช 2/2 วันพุธเช้า

  ReplyDelete
 54. http://il255wmsupaporn.blogspot.com/
  นางสาวสุภาพร ใจเสงี่ยม
  บ.บช. 2/3 กลุ่มเรียนพุธเช้าค่ะ

  ReplyDelete
 55. http://il255wmpimpika.blogspot.com/
  นางสาวพิมพิกา เรืองสุข
  บ.บช 2/2 วันพุธเช้า

  ReplyDelete
 56. http://il255wnsoriya.blogspot.com/
  โสริญา สายแสงจันทร์ บัญชี 2/2
  กลุ่มเรียน พุธ-เช้า

  ReplyDelete
 57. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 58. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 59. http://il255wmamporn.blogspot.com/
  นางสาวอัมพร สุวรรณศรี บ.บช.2/2
  กลุ่มเรียน วันพุธ เช้า

  ReplyDelete
 60. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 61. http://il255wmjirapa.blogspot.
  จิราพา ภาคคำ
  บัญชี2/2
  กลุ่มเรียน พุธ-เช้า

  ReplyDelete
 62. http://il255wmkamonchanok.blogspot.com/
  นางสาวกมลชนก จันทินมาธร
  บบช.2/2 กลุ่มเรียนวันพุธเช้า

  ReplyDelete
 63. http://il255wmwaliga.blogspot.com/
  นางสาว วาลิกา ง่อยจันทร์ บบช.2/2 วันพุธเช้า

  ReplyDelete
 64. http://www.blogger.com/edit-profile.g?saved=true
  ออมสิน สุขดี การบัญชี 2/2 วันพุธเช้า

  ReplyDelete
 65. http://il255wmmadsupa.blogspot.com/
  นางสาวมาดสุภา วรรณา
  บบช.2/2 กลุ่มเรียนวันพุธเช้า

  ReplyDelete
 66. http://il255wmarisar.blogspot.com/
  นางสาว อริสา วงศ์เมือง
  สท.3/5 คาบพุธเช้า

  ReplyDelete
 67. http://nawasai-course1.blogspot.com/search/label/มาตรฐานบล็อกนักศึกษา
  นวพร สายสิงห์ วันพฤหัสบดีเช้าค่ะ

  ReplyDelete
 68. http://il255thareerat.blogspot.com/
  นางสาว ธารีรัตน์ เกิดดี
  บกจ1/1คาบฟฤหัสบดีเช้าค่ะ

  ReplyDelete
 69. http://i1255supatcharee.blogspot.com/
  นางสาวสุพัชรี พรมชาติ
  บ.กจ 1/1 วันพฤหัสบดีเช้าค่ะ

  ReplyDelete
 70. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 71. http://il255thmrachanee.blogspot.com/
  นางสาวรัชนี สุขเลิศ
  สิ่งทอและการออกแบบ 2/1 พฤหัสบดีเช้า

  ReplyDelete
 72. http://il255aditep.blogspot.com/
  นายอดิเทพ สุรพงษ์พิวัฒนะ
  สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ 2/1
  คาบเรียน วันพฤหัสบดี เช้า

  ReplyDelete
 73. http://il255thvorragrit.blogspot.com/
  วรกริช กกสันเทียะ บ.สท 4/4 พฤ. เช้าครับ

  --------------------------------------------------------

  ReplyDelete
 74. http://il255thmprasai.blogspot.com/
  นางสาวปราศรัย สร้อยทอง
  สาขาิชาสิ่งทอและการออกแบบ 2/1
  พฦหัส เช้า

  ReplyDelete
 75. http://i1256thmawaporn.blogspot.com/
  สุรินทร์ธญา ธิโปธา บ.กจ1/2 พฤหัสเช้า

  ReplyDelete
 76. piyawut manuchamNovember 13, 2012 11:25 AM
  นาย ปิยวัฒน์ มานุจำ คาบเรียนอังคารเช้า

  ทำงานส่งใหม่ตามเงื่อนไขด้วยค่ะ

  ReplyDelete
 77. http://il255thmnawaporn.blogspot.com/
  นางสาวกนกนิภา บูรณ์เจริญ
  สาขาการจัดการทั่วไป 1/2
  คาบเรียน พฤหัสเช้า

  ReplyDelete
 78. http://it255thmtarntip.blogspot.com/
  นางสาว ธารทิพย์ ขันทวี
  สิ่งทอและการออกแบบ 2/1 พฤหัสบดีเช้า

  ReplyDelete
 79. http://il255thmprathunthong.blogspot.com/
  นางสาวประทุมทอง สมัญญา
  สาขาวิชา สิ่งทอและการออกแบบ2/1
  พฤ.(1-3)

  ReplyDelete

 80. http://il255thmmuthita.blogspot.com/
  นางสาวมธิตา นรดี
  สาขาวิชาสิ่งทอและการออแบบ2/1
  เรียนวันพฤหัสเช้า

  ReplyDelete
 81. Il255wmorranootNovember 14, 2012 11:17 AM
  http://www.blogger.com/edit-profile.g?saved=true
  อรนุช ควรดี บ.บช 2/2 วันพุธเช้า

  ทำงานตามเงื่อนไขส่งใหม่ด้วยค่ะ

  ReplyDelete
 82. AnonymousNovember 14, 2012 12:01 PM
  http://www.blogger.com/edit-profile.g?saved=true
  ออมสิน สุขดี การบัญชี 2/2 วันพุธเช้า

  ทำงานส่งให่ตามเงื่อนไขด้วยค่ะ

  ReplyDelete
  Replies
  1. http://il255wmaomsin.blogspot.com/ น.ส.ออมสิน สุขดี การบัญชี 2/2 วันพุธเช้า

   Delete


 83. http://il2555thmkempech.blogspot.com/
  นางสาวเข็มเพชร ยั่ยวนดี
  สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  ศทท 4/1 เรียนพฤหัสบดี เช้า

  ReplyDelete
 84. http://il255tumyaowalak.blogspot.com/นางสาวเยาวลักษณ์ เรียบร้อย บ.บช 2/1 กลุ่มเรียนวันอังคารเช้า

  ReplyDelete
 85. http://il255thmwarulee.blogspot.com/
  นางสาววารุลี เสนา สาขาการท่องเที่ยว ปี4/1 พฤหัสบดี เช้า

  ReplyDelete
 86. ok naka

  นักศึกษาที่ตรูแจ้งให้แก้ไขส่งใหม่ อย่าลืมรีบส่งนะคะ

  ReplyDelete
 87. http://il255tumsiriporn.blogspot.com/
  นางสาวสิริพร ธรรมกิจ คาบอังคาร์เช้า
  บชบ 2/1

  ReplyDelete
 88. http://il255tuasomrudee1.plogospot.com/
  นางสาวสมฤดี ทวีศรี อังคารบ่าย บช.บ. 2/3

  ReplyDelete
 89. http://il255anuchai.blogspot.com/
  นายอนุชัย สดใส บ.สท.4/2 วันพุธเช้า

  ReplyDelete
 90. http://il255wmchartchai.blogspot.com/
  นายชาติชาย ลดาวัลย์สุนทร บ.สท.4/1 วันพุธเช้า

  ReplyDelete
 91. แก้ไข้ นาย ชินวุฒิตรีธารทิพย์ บ.สท4/1 วันพุธเช้า

  ReplyDelete
 92. http://il255thmnawaporn.blogspot.com/2012/11/1.html
  นางสาวกนกนิภา บูรณ์เจริญ บ.กจ 1/2
  คาบเรียนวันพฤหัสเช้า

  ReplyDelete
 93. http://frank044528403.blogspot.com/2012/11/1.html
  นายเจษฎาวุฒิ จันทร์กาบ บ.กจ.1/2
  คาบเรียนวันพฤหัสเช้า

  ReplyDelete
 94. http://ilphatcharada.blogspot.com/ นางสาว พัชรดา ชัยหาญ สาขา การท่องเที่ยว 4/1
  คาบเรียนวันพฤหัสเช้าค่ะ

  ReplyDelete
 95. http://il255wmsupaporn1.blogspot.com/
  นางสาวสุภาพร ใจเสงี่ยม บ.บช.2/3 กลุ่มเรียน พุธเช้า
  แจ้งส่งเว็บใหม่ค่ะ เนื่องจากเว็บเก่าใช้ไม่ได้ค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  ReplyDelete
 96. นักศึกษาชื่อต่อไปนี้แก้ไขข้อมูลตามที่ครูบอก แล้วแจ้งส่งใหม่นะคะ ตอนนี้เหลือคะแนน 15 คะแนนค่ะ

  ชินวุฒิ ตรีธารทิพย์November 28, 2012 11:15 AM
  แก้ไข้ นาย ชินวุฒิตรีธารทิพย์ บ.สท4/1 วันพุธเช้า

  copy link เว็บนักศึกษามาวางด้วยค่ะ

  กนกนิภา บุรณ์เจริญNovember 29, 2012 11:23 AM
  http://il255thmnawaporn.blogspot.com/2012/11/1.html
  นางสาวกนกนิภา บูรณ์เจริญ บ.กจ 1/2
  คาบเรียนวันพฤหัสเช้า

  แก้ไขชื่อเว็บเป็นชื่อนักศึกษานะคะ ไม่ใช่ชื่อครูค่ะ

  เจษฎาวุฒิ จันทร์กาบNovember 29, 2012 11:34 AM
  http://frank044528403.blogspot.com/2012/11/1.html
  นายเจษฎาวุฒิ จันทร์กาบ บ.กจ.1/2
  คาบเรียนวันพฤหัสเช้า

  แก้ไขชื่อเว็บให้เป็นชื่อจริงนะคะ หามใช้ชื่อเล่นหรือนามแฝงค่ะ

  พัชรดา ชัยหาญNovember 29, 2012 11:35 AM
  http://ilphatcharada.blogspot.com/ นางสาว พัชรดา ชัยหาญ สาขา การท่องเที่ยว 4/1
  คาบเรียนวันพฤหัสเช้าค่ะ

  แก้ไขชื่อเว็บให้มีชื่อวิชา ภาคเรียน และคาบเรียนด้วยค่ะ

  ReplyDelete
 97. http://il255wmsupawadee.blogspot.com
  นางสาวสุภาวดี สะหุนันต์
  สาขาบัญชี 2/2
  กลุ่มเรียน พุธ-เช้า

  ReplyDelete
 98. ้้้้้้้้้http:il255wmpoompuang.blogspot.com นางสาวพุ่มพวง อุปถัมภ์ บบช.2/2 คาบเรียน พุธเช้า

  ReplyDelete
 99. http://il255wmmadsupa.blogspot.com/
  นางสาวมาดสุภา วรรณา
  สาขาบัญชี 2/2
  กลุ่มเรียน พุธ-เช้า

  ReplyDelete
 100. http://il255wmwaliga.blogspot.com/2012/11/httpsdocs.html
  นางสาว วาลิกา ง่อยจันทร์ บ.บช2/2 วันพุธเช้า

  ReplyDelete
 101. http://i1256thmawaporn.blogspot.com/ สุรินทร์ชญา
  http://il255thmnawaporn.blogspot.com/ กนกนิภา

  แก้ไขชื่อเว็บให้ถูกต้องจึงจะได้คะแนนนะคะ

  ReplyDelete
 102. http://il255wmorranoot.blogspot.com/ นางสาวอรนุช ควรดี บัญชี 2/2 คาบเรียนพุธเช้า ส่งเมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555

  ReplyDelete
 103. http://il255wmaomsin.blogspot.com/นางสาวออมสิน สุขดี บัญชี 2/2 วันพุธเช้า ส่งเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555

  ReplyDelete
 104. http://il255wmnawaporn.blogspot.com/นางสาวพุ่มพวง อุปถัมภ์ บัญชี2/2 คาบเรียนพุธเช้า ส่งเมื่อวันที่29 พฤศจิกายน 2555

  ReplyDelete
 105. http://il255tuasomrudee1.blogspot.com/ นางสาวสมฤดี ทวีศรี บช บ 2/3 คาบเรียนอังคารบ่าย ส่งเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2555
  แจ้งส่งชื่อเว็บใหม่นะคะ ชื่อเว็บหนูผิด และประเมินเว็บไซต์ส่งใหม่ค่ะ

  ReplyDelete
 106. http://il255jetsadawut.blogspot.com/
  นายเจษฎาวุฒิ จันทร์กาบ บ.กจ. 1/2
  พฤ/ช

  ReplyDelete
 107. http://il255tuachadapond.blogspot.com/ นางสาวชฎาพร สันทาลุนัย บบช 2/2 คาบเรียนอังคารบ่าย
  แจ้งส่งชื่อเว็บใหม่ค่ะ ส่งงานใหม่ แบบประเมินเว็บไซต์

  ReplyDelete
 108. ขออนุญาติแจ้งส่งบล็อกใหม่ครับ
  http://il255wmchartchai-la.blogspot.com/
  ชาติชาย ลดาวัลย์สุนทร บ.สท.4/1 พุธเช้า

  ReplyDelete
 109. แจ้งส่งบล็อค คับ
  http://il255wmchinnawut.blogspot.com/
  นายชินวุฒิ ตรีธารทิพย์ บ.สท4/1 พุธเช้า

  ReplyDelete
 110. นักศึกษาต่อไปนี้แก้ไขชื่อเว็บใหม่ค่ะ

  เจษฎาวุฒิ จันทร์กาบDecember 13, 2012 10:16 AM
  http://il255jetsadawut.blogspot.com/
  นายเจษฎาวุฒิ จันทร์กาบ บ.กจ. 1/2
  พฤ/ช

  ReplyDelete
 111. http://il255tusmsirirat.blogspot.com
  แจ้งส่งเว็บไซต์คะ นางสาวสิริรัตน์ อินทร์นุช บ.บช.3/7 กลุ่มเรียน อังคารเช้า

  ReplyDelete
 112. http://il555yutthana.blogspot.com/
  นาย ยุทธนา เติมงาม ชั้นปีที่ 4 สาขา เกษตรกลวิธาน
  กลุ่มเรียน พุธเช้า

  ReplyDelete
 113. http://il255wmthanakrit.blogspot.com/
  นายธนกฤต นิจฉัย ชั้นปี่ที่4ิ สาขา เกษตรกลวิธาน กลุ่มเรียน พุธเช้า

  ReplyDelete
 114. http://il255thmphatcharada.blogspot.com/
  นางสาว พัชรดา ชัยหาญ สาขา การท่องเที่ยว
  กลุ่มเรียน วันพฤหัสเช้าค่ะ

  ReplyDelete
 115. http://il255jetsadawut.blogspot.com/
  เจษฎาวุฒิ จันทร์กาบ บ.กจ 1/2
  พฤ/ช

  ReplyDelete
 116. http://il2555wnsittichaiboonlert.blogspot.com/
  นายสิทธิชัย บุญเลิศ บสท. 4/2
  กลุ่มเรียน วันพุธ เช้าครับ

  ReplyDelete
 117. http:il255tusmsirirat.blogsport.com
  แจ้งส่งงานประเมินความรู้
  นางสาวสิริรัตน์ อินทร์นุช บช.บ3/7
  กลุ่มเรียน วันอังคารเช้า

  ReplyDelete
 118. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 119. http://il255wmyuttana.blogspot.com/
  นายยุทธนา เติมงาม สาขาเกษตรกลวิธาน 4/1
  กลุ่มเรียน วันพุธเช้า

  ReplyDelete
 120. il255tusmsirirat.blogsport.com
  แจ้งส่ง แบบประเมินตวามรู้ part2
  นางาสาวสิริรัตน์ อินทร์นุช บช.บ.3/7
  กลุ่มเรียนอังคารเช้า

  ReplyDelete
 121. http://il255tuanopparatrodgat.blogspot.com/ แจ้งส่งบล็อกใหม่ค่ะ นางสาวนพรัตน์ รอดเกตุ

  ReplyDelete
 122. นางสาวลดาวัลย์ ทรัพย์เจริญ
  กลุ่มอังคารเช้า บ.บช 2/1 แจ้งส่งบล็อกใหม่ค่ะ
  http://il255tumladawan.blogspot.com/

  ReplyDelete
 123. http://il56suparat.blogspot.com/ ชื่อ นางสาวสุภารัตน์ หมั่นวาจา ชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาด กลุ่มเรียนเช้าวันศุกร์

  ReplyDelete
 124. http://il156siriporn.blogspot.com/
  ชื่อ นางสาวสิริพร ธรรมกิจ
  บบช3/1 กลุ่มเรียนจันทร์เช้า

  ReplyDelete
 125. http://il156rujireak.blogspot.com/
  นางสาวรุจิเรข สำราญดี
  สาขาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1
  คาบเรียน พุธเช้า

  ReplyDelete
 126. http://il156wuttikrai.blogspot.com/
  นายวุฒิไกร นามสุวรรณ
  สาขาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1
  คาบเรียน พุธเช้า

  ReplyDelete
 127. http://il156napaporn.blogspot.com/

  นางสาวนภาพร สุวรรณโน
  คบพฤหัสเช้า

  ReplyDelete
 128. http://il156phongthong.blogspot.com/

  นายพงทอง กันเกตุ
  กลุ่มเรียน พฤหัสบดี (เช้า)

  ReplyDelete
 129. http://il156nawaporn1.blogspot.com/

  ชื่อนายสิทธินันท์ สังข์โกมล
  กลุ่มเรียน พฤหัสบดี คาบเช้า

  ReplyDelete
 130. http://il156pattamawan.blogspot.com/ปัทมวรรณ พิมูล สาขาการจัดการทั่วไป คาบเรียน พฤหัสบดี เช้า

  ReplyDelete