ขอร้อง / เสนอหัวข้อโปรเจ็ก

                                                                  Thanks to original upload

Thanks to original upload

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


เงื่อนไขการทำโปรเจ็ก
- หัวข้อต้องมีที่มาหรือเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่ชมในห้องเรียน
- ความยาวของเนื้อหาไม่น้อยกว่า 10 หน้ากระดาษรายงาน
- จัดทำตามรูปแบบการทำรายงานทางวิชาการที่ถูกต้อง โดยวิธีการเขียน
- มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้  โดยมีคะแนนแหล่งข้อมูลดังนี้
       - หนังสือ  รายการละ 5 คะแนน
       - บทความในวารสาร รายการละ 4 คะแนน
       - ข้อมูลบนเว็บไซต์ รายการละ 2 คะแนน


เสนอหัวข้อโปรเจ็ก  `(งดแจ้งที่นี่ตั้งแต่วันที่ 14/2/56 โดยให้นักศึกษาแจ้งในชั้นเรียนหรือโทรแจ้งได้ค่ะ)
คลิกเสนอหัวข้อโปรเจ็กที่นี่


หัวข้อโปรเจ็กที่ผ่านแล้ว

กล้อง (สกุลกานต์)
กลองชุด (สุมาลี)
กระจก (อาทิตย์)
กระเป๋า (รัชนี)
กาแฟ (น้ำทิพย์)
การตกปลา (โสวรรณ)
การเต้น (อภัสรา)
การแต่งกายของชาวอเมริกันในทศวรรษที่ 60 (อติเทพ)
การแต่งงานของชาวตะวันตก (สุพัตรา  เกิดโชค)
กีตาร์ (สิทธิชัย)
กีตาร์เบส (วารุลี)
กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา (วารุลี)
เกษตรกร (อลิสา)
แก้วน้ำ (จินตนา)
เครื่องแต่งกายของนักบิน (มุธิตา)
ความรัก (ปิยดา)
ความรุนนแรงในครอบครัว
คอนเสิร์ต (วรกริช)
คัมภีร์ไบเบิ้ล (ธนภรณ์)
คุกฟอลซัม (อรนุช)
เครื่องฉายภาพยนตร์ (ก้องภพ)
เครื่องดิ่มแอลกอฮอล์ (นพรัตน์)
เครื่องบิน (ปพิชญา)
เครืืองพิมพ์ดีด (ปราศรัย)งานไม้ (ทัศนีย์)
จดฟมาย (จามิกา)
จอห์นนี แคช  
ชนบท (ประทุมทอง)
ชีวิตคู่ (ณรงค์)
เช็ค (สิริรัตน์)
ดนตรี (ออมสิน)
ดนตรีแนวคันทรีย์ (วัลลิกา)
ดนตรีแนวร็อคแลนด์โรล (สุกัญญา)
ดับเบิ้ลเบส (ชฏาพร)
ดิน (สุพัฒน์ชัย)
เด็ก (จิราพร)
เดอะ บีทเทิลส์ (สุนันทา สวนงาม)
ถนน (สุภาวดี สะหุนันต์)
ทหารอากาศ (สุภัชชญา)
ท้องฟ้า (โสริญา)
โทรศัพท์ (อรทัย)
นักดนตรี (กมลชนก)
นักโทษ (สิริพร)
นักบิน (ลิขิต)
นาฬิกาแขวน  
นาฬิกาข้อมือ (สุพัชรี)
บริษัทสร้างภาพยนตร์ในสหรัฐอเมริกา (วรกริช)
บาทหลวง (อัครวิน)
บ้าน (เจษฏาวุฒิ)
บุหรี่ (ปรางทิพย์)
ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว (มาดสุภา)
โปสเตอร์หนัง (เยาวลักษณ์)
พันธุ์ไม่ในอเมริกา  
ไมโครโฟน (สุนันทา เถกิงสุข)
ยาเสพติด (อัมพร)
เยอรมนี (เข็มเพชร)
รถโดยสารประจำทาง (ลดาวัลย์)
รถยนต์ (กนกนิภา)
รถแทรกเตอร์ (บุษบา)
รองเท้า (สุชาดา)
รัฐคาลิฟอร์เนีย (ธัญนรีย์)
รัฐเทนเนสซี่ (วันทนา)
รัฐอาร์แคนซัส
รางวัลแกรมมี่ (พิมพิกา)
รางวัลลูกโลกทองคำ (สุภาพร)
รางวัลออสการ์ (นุชนาถ)
เรือนจำ  (ธารีรัตน์)
โรงแรม (กุ้งนาง)
ลอร่า จีน รีส วิเธอร์สปูน (ชินวุฒิ)
เลือด (อรุณรุ่ง)
วาคีน ราฟาเอล ฟินิกซ์ (ชาติชาย)
วิทยุ (ลัดดาวัลย์)
แว่นตา (อรุณรุ่ง)
ศาสนาคริสต์ (พัชรดา)
สงครามโลกครั้งที่ 2 (สว่างพงษ์)
สถานบันเทิง (สุนิสา)
สนามหญ้า (สมฤดี)
สหรัฐอเมริกา (พุ่มพวง)
หนังสือพิมพ์ (ศิริรัตน์)
หมวก (นันทิกา)
หลอดไฟฟ้า (สุภัทรา บุญพิทักษ์)
ห้องบันทึกเสียง (ทณวัช)
อาชีพนักขาย (สุภัทรา แจ่มใส)
เอลวิส เพรสลีย์ (ปฏิพัทธ์)
แอคคอร์เดียน (ลัดดาวรรณ)
ฮาร์โมนิกา (ธารทิพย์)
No comments:

Post a Comment