ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สวัสดีค่ะ

ในคาบเรียนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับแหล่งสารนิเทศที่สำคัญที่ให้บริการแก่นักศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซึ่ง สกอ. บอกรับให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ใช้บริการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือ ฐานข้อมูลอ้างอิง  โดยอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

                   1. ฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลในภาษาไทย  ได้แก่ 

                               1.1 E-Library

                               1.2 มติชนออนไลน์

                               1.3 ฐานข้อมูลของ ThaiLIS

                   2. ฐานข้อมูลต่างประเทศ

                               2.1 ACM Portal

                               2.2 IEEE

                               2.3 HW Wilson

                               2.4 SpringerLink

                               2.5 IR-Web

                               2.6 ABI-Inform / Proquest Dissertations

                               2.7 Netlibrary
                               2.8 ISI Web of knowledge
                               2.9 Science Direct
                               2.10 BioOne
                               2.11 Emerald
                               2.12 SAGE: Reference / Journals
                               2.13 ACS Publication
                               2.14 CRC NetBase
                               2.15 ebrary
                               2.16 Ebsco: Academic search / Education research / Computer
                               2.17 Muse Global
                 (*  

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รายละเอียด


NetLibrary : เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดซื้อ 5,962 ชื่อ สามารถสืบค้นได้ที่http:://www.netlibrary.com


ThaiLIS : เป็นฐานข้อมูลที่จัดทำโดยความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 24 แห่งในประเทศไทย ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) โดยการสนับสนุนของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยข้อมูลรายการบรรณานุกรมของห้องสมุดของมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ จำนวนมากกว่า 3 ล้าน 7 แสนระเบียน จากแหล่งข้อมูลทั่วประเทศ เริ่มให้บริการออนไลน์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ สามารถสืบค้นได้ที่ http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php


ABI/Inform ProQuest : เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านบริหารจัดการไว้มากที่สุด โดยรวบรวมสิ่งพิมพ์มากกว่า 3,500 ชื่อเรื่อง รวมถึงดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์สาขาบริหารจดการที่ให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม มากกว่า 20,000 ชื่อเรื่อง สามารถสืบค้นได้ที่http://www.proquest.umi.com/login/ipauto


ProQuest Dissertation & Theses - A&I : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากว่า 2.7 ล้านรายการ สามารถสืบค้นได้ที่ http://proquest.umi.com/login/ipauto


SpringerLink : เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ และวารสารฉบับเต็ม สามารถสืบค้นได้ที่ http://www.springerlink.com


ACM Digital Library : เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Associatioื for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่นรายการบรรณานุกรรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 - ปัจจุบัน สามารถสืบค้นได้ที http://portal.acm.org


IEEE Xplore : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูลคือ The Institute of Electrical and Electronics  Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Techonology (IET) ซึ่งประกอบด้วยเอกสารฉบับเต็มทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 1.2 ล้าน จากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ สามารถสืบค้นได้ที่http://ieeexplore.iee.orgเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป พร้อมการอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จากวารสารมากกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน สามารถสืบค้นได้ที่ http://apps.isiknowledge.com


H.W. Wilson : เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมทุกสาขาวิชา รวบรวมจากวารสารไม่น้อยกว่า 1,400 รายชื่อ ให้เอกสารฉบับเต็ม HTML และ/หรือ PDF เนื้อหาส่วนใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่ปี 198 - ปัจจุบัน สามารถสืบค้นได้ที่http://vnweb.hwwilsonweb.com/


EndNote Web : เป็นโปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม ซึ่งทำงานบนเว็บที่ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลเอกสารอ้างอิง อ้างอิงเอกสารที่จัดเก็บลงในผลงานวรรณกรรม และสร้างรูปแบบบรรณานุกรม เสมือนคลังข้อมูลอ้างอิง สามารถสืบค้นได้ที่https://www.myendnoteweb.com


MUSPE GLOBAL : เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยในการสืบค้นจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ สกอ. ได้หลายๆฐานพร้อมกัน ซึ่งได้แก่ ACM Digital Library, Springer Link Ejournals, H.W Wilson ISI Web of Science, Proguest Dissertations & Theses และ Proquest ABI/Inform เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นข้อมูลของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย สามารถสืบค้นได้ที่ http://museapp.libraryforce.com/muse/servlet/MusePeer


IR-Web Information Resources on Web : เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ปริญญาเอก และปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3,850 ชื่อ สามารถสืบค้นได้ที่ http://ebook.thailis.or.th


Academic Search Elite : เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา มีวารสารข้อมูลฉบับเต็มมากว่า 8,500 รายการ รวมทั้งข้อมูลฉบับเต็ม ซึ่งได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมากกว่า 4,600 ชื่อ มีไฟล์ข้อมูลย้อนหลังแบบ PDF ย้อนกลับไปปี ค.ส. 1978 หรือก่อนหน้านั้นสำหรับวารสารมากกว่า 100 รายการ และรายการอ้างอิงที่สืบค้นได้มากกว่า 1,000 ชื่อ สามารถสืบค้นได้ที่ http://search.ebscohost.com


Education Research Complete : เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือสำหรับงานวิจัยด้วยการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Educatio Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็ม และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ สามารถสืบค้นได้ที่http://web.ebscohost.com

Computer & Applied Sciences Computer : เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ สามารถสืบค้นได้ที่http://web.ebscohost.com


ScienceDirect : เป็นฐานข้อมูลสืบค้นบทความวารสาร สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ จำนวนกว่า 1,800 ชื่อ ของสำนักพิมพ์ Elsevier Science, Academic Press และสำนักพิมพ์อื่นๆ รวมทั้งวารสารจำนวนกว่า 6.2 ล้านระเบียน สามารถเข้าใช้บทความฉบับเต็ม และเรียกใช้ Full-text ย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 2006 - ปัจจุบัน สามารถสืบค้นได้ที่http:/sciencedirect.com

SAGE reference online : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารานุกรมและคู่มือ มากกว่า 200 เล่ม ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสืบค้นได้ที่ http://www.sage-ereference.com


SAGE JOURNALS Online : เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ที่รวบรวมบทความจากวารสารมากกว่า 500 รายการ ทางด้านธุรกิจ, มานุษยวิทยา, สังคมวิทยา, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี และการแพทย์ รวมถึงบทความย้อนหลังที่เกี่ยวข้อง เพื่อสืบค้นบทความวิชาการคุณภาพสำหรับพัฒนางานวิจัย สามารถสืบค้นได้ที่ http://online.sagepub.com

ebrary : เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) กว่า 83,000 รายชื่อ ตั้งแต่ปี 1900 - ปัจจุบัน ครอบคลุม 16 สาขาวิชาหลัก จากสำนักพิมพ์ชั้นนำมากกว่า 220 สำนักพิมพ์ สามารถสืบค้นได้ที่ http://site.ebrary.com/lib/rmuti


Computer & Applied Sciences Computer : เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ฉบับเต็มทั้งหมดจำนวน 175 ชื่อเรื่อง ตั้งแต่ปี 1994 - ปัจจุบัน และสาระสังเขปย้อนหลังจนถึงปี 1989 เป็นฐานข้อมูลที่ครอคลุมและสมบูรณ์ที่สุดในสาขาการจัดการ ครอบคลุมสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้และสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การตลาด การศึกษาองค์กร อสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยวและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทั้งหมด สามารถสืบค้นได้ที่ http://www.emeraldinsight.com


ASC Publications : เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ The America Chemical Society ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีวารสารให้บริหารจำนวน 38 รายชื่อ ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 - ปัจจุบัน ประกอบด้วยรายการทางบรรณานุกรรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML และ PDF สามารถสืบค้นได้ที่http://pubs.acs.or


มติชนออนไลน์ : เป็นกฤตภาคข่าวอิเล็กทรอนิกส์จากหนังสือพิมพ์ที่ผลิตในประเทศไทยมากกว่า 30 ฉบับ โดยจัดแบ่งตามหลักบรรณารักษศาสตร์ ให้บริการข่าว บทสัมภาษณ์ บทวิเคราะห์ บทวิจารย์ รายงานและข้อเขียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วยสมบูรณ์ และนอกจากนั้นยังจัดเก็บสามารถข่าวย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 อีกด้วย สามารถสืบค้นได้ที่http://matichonelibrary.com/index.html


CRCnetBASE : เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสาขาบริหารจัดการมากกว่า 6,000 ชื่อ จากสำนักพิมพ์ CRC Press ที่เป็นหนึ่งในสำนักพิมพ์ของกลุ่ม Taylor & Francis ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ แถวหน้าของโลก สามารถสืบค้นได้ที่ http://www.crcnetbase.com


E-Library : เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยไมน้อยกว่า 500 รายชื่อ ซึ่งสามารถเข้าใช้พร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 2 ผู้ใช้ สามารถสืบค้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถอ่านแบบออนไลน์ได้ โดยมีระบบควบคุมสิทธิ์ สามารถสืบค้นได้ที่http://www.2ebook.com/rmuti/


BioOne : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารด้านชีวภาพ ระบบนิเวศ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 167 ชื่อเรื่อง จากสำนักพิมพ์ที่เป็นสมาคม และสำนักพิมพ์ทั่วไปกว่า 125 สำนักพิมพ์ (เป็นฐานข้อมูลทดลองใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554) สามารถสืบค้นได้ที่http://www.bioone.org

Source : http://www.rmuti.ac.th/2012/index.php/th/component/content/article/96-db-online/111-db-online

คลิกที่นี่เพื่อศึกษาเพิ่มเติมและดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานฐานข้อมูลที่เป็นภาษาไทย                          

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

การเขียนอ้างอิงหนังสือและบทความวารสารจากฐานข้อมูลฯ

Medal, A. C.  (1996).  Woman reading the world.  Germany: World Health
                Organization.  Retrieved May 27, 2011, from Proquest, Abstract 
                No. 1921777.

Usher, A. D.  (1992).  After the forest.  Development Dialogue, 32(1-2), 
                12-49. Retrieved April 15, 2001, from ERIC, Abstract No. 
                ED412497.


การเขียนอ้างอิงข้อมูลวพ. ไทย

อนุสรณ์  คุณโฌ.  (2541).  วิสามัญฆาตกรรม: อาชญากรรมและการลงทัณฑ์ใน
               สังคมไทย.  วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต  
               สาขาวิชาสังคมวิทยา   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Nuankoksoong, P.  (1998).  Morale of the personnel of the Office of Accelerated
               rural  development in the northeast.  Master thesis in Development 
              Sociology.  Graduate School,   Khon Kaen University.


|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Thanks to original upload :)
Thanks to original upload :)

4 comments:

 1. http://il2555wnsittichaiboonlert.blogspot.com/

  แบบทดสอบประมวลความรู้ Part 2
  นายสิทธิชัย บุญเลิศ บ.สท4/2 พุธเช้า

  ReplyDelete
 2. แบบประมวลความรู้ 2
  นางสาวอรทัย แหวนเงิน สท 3/4 กลุ่ม อังคารเช้า
  http://il255tumorathai.blogspot.com/

  ReplyDelete
 3. แบบทดสอบประมวลความรู้ part 2
  นางสาวปิยาดา ช่อทอง สท3/5 กลุ่มพุธเช้า
  http://il255wmpiyadamc.blogspot.com

  ReplyDelete
 4. แบบทดสอบประมวลความรู้ Part 2
  นางสาวสุภัชชญา บุญตัว สท. 3/4 กลุ่มเรียนอังคารเช้า
  http://il255tumsuphatchaya.blogspot.com/

  ReplyDelete