การแข่งขันจัดทำคู่มือทำเอง : ร้านอาหารถูกใจในท้องถิ่น


1.หัวข้อการแข่งขัน คู่มือทำเอง : ร้านอาหารถูกใจในท้องถิ่น
2.คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
       2.1เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว.สุรินทร์ ทุกสาขา ทุกชั้นปี
       2.2สมัครเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน
3.รางวัลในการแข่งขัน
     รางวัลที่ 1 เงินสดจำนวน 1000 พร้อมใบประกาศนียบัตร
     รางวัลที่ 2 เงินสดจำนวน 800 พร้อมใบประกาศนียบัตร
     รางวัลที่ 3 เงินสดจำนวน 600 พร้อมใบประกาศนียบัตร
     รางวัลชมเชย ได้รับใบประกาศนียบัตร   จำนวน 5 รางวัล
4.รายละเอียดในการแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดทำหนังสือคู่มือ  แนะนำร้านอาหารที่น่าสนใจ หรือ ร้านดังในท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
(อย่างน้อยจำนวน 5 ร้าน) ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
     4.1ชื่อร้าน / เจ้าของ
     4.2ความเป้นมา
     4.3สถานที่ตั้ง
     4.4แผนที่การเดินทาง
     4.5เอกลักษณ์ของร้าน
5.เกณฑ์การตัดสิน
     5.1ด้านการออกแบบหนังสือทั้งในส่วนของปก และการนำเสนอเนื้อหา
     5.2ด้านเนื้อหา แบ่งออกเป็นความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล การใช้ภาษในการเรียบเรียงเนื้อหา,
ความถูกต้องในการเขียนหรือพิมพ์
6.ระยะเวลาส่งผลงานส่งผลงานภายในวันที่ 13 มกราคม 2556

สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ณ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้อง ทจ.1109 คณะเทคโนโลยีการจัดการ


No comments:

Post a Comment