ห้องสมุดของเรา (My Library)


มาทำความรู้จักกับห้องสมุดภายหลังจากที่มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานและการให้บริการใหม่ มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

บริเวณทางเข้าห้องสมุด มีชั้นแสดงหนังสืออใหม่ และเครื่องยืม-คืนหนังสือด้วยตัวเองเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริกาารที่เคาท์เตอร์ติดทางเข้า ชั้นด้านซ้ายจัดแสดงภาพยนตร์ใหม่สำหรัับให้บริการด้านนอกก่อนทางเข้าห้องสมุดมีบริการตู้เก็บสิ่งของทางเข้าห้องสมุด มีเครื่องป้องกันการนำทรัพยากรออกโดยไม่ผ่านการยืมชั้นแสดงหนังสือใหม่ชั้นแสดงรายการภาพยนตร์ใหม่่ที่มีให้บริการเครื่องบริการ OPACพื้นที่บริการอ่านหนังสือ (ภาษาไทย)ชั้นบริการหนังสือนวนิยายมุมสารนิเทศอาเซียนอีกมุมของบริเวณนั่งอ่านหนังสือมุมสารนิเทศอาเซียนมุมสารนิเทศอาเซียนมุมสารนิเทศอาเซียนมุมสารนิเทศอาเซียนมุมสารนิเทศอาเซียนมุมหนังสือ มสธ. และปัญหาพิเศษห้องบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ห้องบริการหนังสือพิมพ์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีบริการชมภาพยนตร์และอินเทอร์เน็ตบางส่วนภายในห้องชมภาพยนตร์บริการชมภพายนตร์ ต้องติดต่อขอแผ่นหนังและหูฟังจากเจ้าหน้าที่ชั้นบริการวารสารฉบับล่าสุดบริเวณทางขึ้นชั้นสองพื้นที่บริการหนังสือภาษาอังกฤษชั้นหนังสือภาษาอังกฤษพื้นที่จัดเก็บวารสารฉบับเก่าห้องบริการอินเทอร์เน็ตภายในห้องบริการอินเทอร์เน็ต และบริการรับแจ้งปัญหาการใช้งาน
ระเบียบการเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตบริเวณให้บริการเอกสารปัญหาพิเศษและวิทยานิพนธ์มุมมองจากชั้นสอง บริเวณทางลงจากห้องสมุดกลับมาที่มุมอ่านหนังสือภาษาไทยอีกครั้งพื้นที่นั่งอ่านหนังสือภาษาไทย มองจากด้านในห้องสมุดบริการสืบค้น OPACตู้แสดงหนังสือใหม่เคาท์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือและยริการตอบคำถามทั่วไป


ห้องบริการหนังสืออ้างอิง อยู่บริเวณทางขึ้น ด้านนอกห้องสมุดบริเวณทางขึ้น-ลงห้องสมุด

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ไปศึกษาดูงานให้จัดทำรายงานส่งในประเด็นต่อไปนี้
  1. โครงสร้างการบริหารงานวิทยบริการฯ
  2. บริการของวิทยบริการฯ
  3. ส่วนประกอบของหนังสือ
  4. การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้  และเลขเรียกหนังสือ
  5. ส่วนประกอบของวารสาร
  6. การจัดเก็บและให้บริการวารสาร
  7. ความแตกต่งระหว่างหนังสือกับวารสาร
  8. ความหมายของวิทยานพนธ์
  9. ความหมายของหนังสืออ้างอิง และประเภทของหนังสืออ้างอิง

1 comment: