กำหนดการจัดทำรายงาน


อันนยองค่ะ ^_^

ครูขอแจ้งกำหนดการทำงาน (รายงาน) แต่ละสัปดาห์
ดังนี้ค่ะ๑ สัปดาห์ที่ 9 จัดทำโครงเรื่องรายงาน

๑ สัปดาห์ที่ 10 ปรับปรุงโครงเรื่องรายงาน

๑ สัปดาห์ที่ 11 จัดทำตัวอย่างการอ่านและบันทึกข้อมูล

๑ สัปดาห์ที่ 12 จัดพิมพ์เนื้อหารายงาน (ไม่น้อยกว่า5หน้า)

๑ สัปดาห์ที่ 13 ปรับปรุงการพิมพ์เนื้อหารายงาน

๑ สัปดาห์ที่ 14 จัดพิมพ์ส่วนประกอบอื่น

๑ สัปดาห์ที่ 15 จัดส่งรายงานทั้งฉบับ / แลกเปลี่ยนกัน
นำไปตรวจ และให้ความคิดเห็น

๑ สัปดาห์ที่ 16 นำเสนอผลการตรวจและแสดงความ
คิดเห็นต่อรายงาน /มอบงานคืนเพื่อนำไปปรับปรุง
ส่งก่อนวันสุดท้ายของการสอบปลายภาค

No comments:

Post a Comment