สัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2551

สวัสดีค่ะ

สัปดาห์สุดท้ายแล้ว ขอให้นักศึกษาทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียน
และทำงานไปแล้ว หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามครูได้ทุก
ช่องทางนะคะ สำหรับการส่งรายงานให้ส่งอย่างช้าในวันสุดท้าย
ของการสอบค่ะ และขณะนี้นักศึกษาสามารถรวบรวมคะแนนเก็บ
เพื่อประเมินตนเองได้แล้วนะคะ

No comments:

Post a Comment