ข้อควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดพิมพ์รายงาน


สวัสดีค่ะ

ครูขอแจ้งข้อควรทราบในการพิมพ์รายงานอีกครั้งนะคะ เพื่อจะได้ทบทวน
งานให้ถูกต้องก่อนส่ง ดังนี้ค่ะ

1. การพิมพ์ปกรายงานให้ระบุชื่อผู้จัดทำทุกคน และตรวจสอบชื่อวิชา
และสาขาวิชาให้ถูกต้อง
2. กรณีมีตาราง และ/หรือ ภาพประกอบ ให้จัดทำสารบัญให้ด้วย โดย
จัดทำตามรูปแบบที่กำหนดไว้ทุกประการ
3. ตรวจการจัดพิมพ์เนื้อหาให้ถูกต้องทั้งในด้านการสะกดคำ และการใช้
ภาษา
4. จัดการพิมพ์เนื้อหาให้ชิดขอบด้าข้างทั้งสองด้าน
5. ตรวจการย่อหน้า เว้นวรรค ของหัวข้อต่างๆ
6. การพิมพ์บรรณานุกรมข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ให้ตรวจสอบ URL ให้ถูกต้อง
สามารถเข้าถึงได้จริง
6. การพิมพ์ภาพประกอบและตาราง ให้ถูกต้องตามรูปแบบ และให้
มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาจริง
7. การพิมพ์บรรณานุกรม ขอให้ตรวจการจัดเรียงลำดับ การเว้นวรรค
ของเครื่องหมายต่างๆ การทำตัวอักษรหนา ให้ถูกต้อง
8. ใส่เลขหน้าให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด

No comments:

Post a Comment