แจ้งสอบเพิ่มเติม

สวัสดีค่ะ

    สัปดาห์นี้จะมีการสอบออนไลน์ในชั้นเรียน ข้อสอบจำนวน
50 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที  ขอให้นักศึกษาเตรียมตัว
มาให้พร้อมนะคะ  สำหรับเนื้อหาในข้อสอบจะมาจากการ
สอบกลางภาคที่ผ่านมา คะแนนที่ได้จะนำไปรวมกับคะแนน
สอบกลางภาคอีก 5 คะแนนนะคะ  YAY!!!!!

credit to original upload & as labeled

No comments:

Post a Comment