แนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มทร.อีสาน

มาดูรายละเอียดเพื่อเลือกใช้งานกันอย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะ


ฐานข้อมูลออนไลน์หรือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสิบค้น




















งานมอบหมายประจำสัปดาห์

  - ให้นักศึกษา ดาวน์โหลดใบงานที่นี่  และสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ทำโปรเจ็ก จากฐานข้อมูลใดก็ได้ ไม่น้อยกว่า 5 ฐาน  และกรอกผลการ
สืบค้นลงในแบบฟอร์มดังกล่าว 

  - ให้นักศึกษา Upload ไฟล์งานด้ังกล่าวโดยใช้เว็บ Mediafire
และส่งงานโดยการโพสต์ลิงก์เพื่อแชร์ไฟล์ให้อาจารย์ 


ลิงก์ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มทร.อีสาน



1 comment: