รูปแบบการพิมพ์โปรเจ็ก

เฉพาะนักศึกษาที่ผ่านโครงเรื่อง (เอกสาร Powerpoint) แล้ว ให้คลิกที่ภาพเพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการพิมพ์งานค่ะ

ข้อพิจารณา
จัดทำส่วนประกอบต้นเล่มและท้ายเล่มตามที่กำหนด เรียงลำดับเข้าเล่มดังนี้ :
ปกหน้า. ใบรองปก, ปกใน, คำนำ, สารบัญเนื้อหา, สารบัญตาราง, สารบัญภาพประกอบ,
เนื้อหา, บรรณานุกรม, ใบรองปกหลัง และปกหลัง
  • เข้าเล่มโดยใช้สันสำเร็จรูปพลาสติก
  • ส่งรูปเล่มภายในวันที่  1 ตุลาคม  2555
  • การให้คะแนนแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ รูปแบบการพิมพ์ 10 คะแนน และเนื้อหา โปรเจ็ก 10 คะแนน (กรณีพบการคัดลอกเนื้อหา หรือนำงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง  จะหักคะแนนเนื้อหาทั้งหมดทันที)
** ที่ปกรายงาน  ให้ันักศึกษาใส่คาบเรียนแทนเลขที่ค่ะ ** 


1. การพิมพ์เนื้อหา
Thanks to OU2. การพิมพ์ส่วนประกอบอื่นๆ
Thanks to OU

No comments:

Post a Comment